Ιουν 27

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιούλιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 27-06-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-07-2017

Στη μισθοδοσία Ιουλίου υπολογίστηκαν  αναδρομικές κρατήσεις για τον Ιανουάριο (ΤΠΔΥ, κλάδο σύνταξης) και για τον Φεβρουάριο (ΤΠΔΥ).

Ιουν 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2017-2018

Ιουν 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών, της Δ.Π.Ε Αργολίδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

Ιουν 16

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα μετά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψήφιων Διευθυντών

Σας κοινοποιούμε τον αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας κατά φθίνουσα σειρά, όπως διαμορφώθηκε με την αριθμ. 1/16-06-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ως συμβούλιο επιλογής, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τους υποψηφίους που οριστικά έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία καθώς πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής σε αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ιουν 13

Κοινοποίηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Σάς κοινοποιούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας κατά φθίνουσα σειρά, με αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων τους και με ειδική μνεία όσων υποψηφίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

Οι υποψηφίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15.00΄ στην οικεία Δ/νση Π.Ε., τόσο κατά της μη αποδεκτής υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων (μοριοδοτούμενων κριτηρίων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

Ιουν 09

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ60 & ΠΕ70

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.50/1996 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσής τους εντός περιοχής, από την Πέμπτη 08-06-2017 έως και την Πέμπτη 22-06-2017 και ώρα 12:00 μ.μ., ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ή ηλεκτρονικά, ενυπόγραφη και σαρωμένη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr.

 

Πρόσκληση για αμοιβαίες μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ έτους 2016-2017

Υπόδειγμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έτους 2016-2017

Ιουν 08

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΔΑ:ΩΟ1Α4653ΠΣ-Χ3Π)

Ιουν 02

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΠΕΘ 91568/E2/01-06-2017

Ιουν 02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2017

ΩΓ354653ΠΣ-9ΥΝ

Μάι 31

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-2017 (1)

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΔΑ ΨΩΖ44653ΠΣ-ΨΕΓ)

31_05_17egkyklio_die

3107συν.β-2017-Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιων διευθυντών_ 2017

ypoyrgiki_dieythynton_2017_05_30_signed

Μάι 26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70, όπως προτείνονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας, βάσει της αριθμ.13/26-05-2017 πράξης του, πίνακες οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) που παραμένουν κενές και πίνακα εκπαιδευτικών των ανωτέρω κλάδων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων να υποβάλουν χειρόγραφα νέα δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οριστικής τοποθέτησής τους, βάσει των οργανικών θέσεων ειδικότητάς τους που παραμένουν κενές και που αναφέρονται στον οικείο πίνακα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών και παραλείψεων στην απόφαση του Συμβουλίου, από την Παρασκευή 26/05/2017 έως και την Δευτέρα 29/05/2017 και ώρα 14:00, στην Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr (σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση που παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις ειδικοτήτων εκπαιδευτικοί των οποίων παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα προβεί στην οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε αυτές χωρίς δήλωσή τους, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 15§12 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

 

 

Μάι 19

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιούνιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 26-05-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-06-2017

Μάι 19

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕ60

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Μάι 19

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοινοποιούμε στο ορθό τον πίνακα οργανικών κενών τρέχοντος έτους που αφορά τους Δασκάλους Ειδικής Αγωγής, με την προσθήκη κενών σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2016 2017

Μάι 18

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) των σχολικών μονάδων Π.Ε. Αργολίδας, καθώς και επικαιροποιημένο πίνακα εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2017, με την προσθήκη όσων μετατέθηκαν στην περιοχή με την αριθμ.69621/Ε1/27-04-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ή που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στην Αργολίδα, να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων για τη βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτησή τους, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, από την Παρασκευή 19-05-2017 έως και την Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 12:00 μ.μ., στο σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr/.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης προτιμήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν – πέραν των υφιστάμενων κενών – και τυχόν κενά σχολικών μονάδων που ενδέχεται να προκύψουν από μετακίνηση εκπαιδευτικών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Μάι 11

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ ΚΕΔΔΥ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μάι 03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

651Κ4653ΠΣ-150

Μάι 02

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι, κατόπιν της ανακοίνωσης των μεταθέσεων εκπ/κών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσής τους από περιοχή σε περιοχή εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταθέσεων (ήτοι 27-04-2017).

Σύμφωνα με την αριθμ.26587/Ε1/16-02-2017 υπουργική εγκύκλιο μεταθέσεων εκπ/κών Π.Ε. τρέχοντος έτους:

«1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (Α 45’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (Α’ 94), μέχρι 31 Αυγούστου 2017.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2017.
γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-8-2017 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).»

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17 (έγγραφο .doc)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2016 2017 (έγγραφο .pdf)

 

Απρ 28

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Κοινοποιούμε την υπουργική απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή τρέχοντος έτους και επισημαίνουμε ότι οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Δ.Π.Ε. όπου υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι 21-06-2017.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.69621/Ε1/27-04-2017

Απρ 25

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-2017

 

Εγγραφές στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2017-18_signed

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εγγραφές στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2017-18 τελικο_signed

N1

N2

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 2017-18 (2)

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων