ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Πληροφορίες συγγραφέα

Βιογραφία


Περισσότερες πληροφορίες

Νεότερα άρθρα

 1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4553/2018 — 16 Ιουλίου 2018
 2. Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό — 16 Ιουλίου 2018
 3. Ανάρτηση Ανακοίνωσης–Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης — 16 Ιουλίου 2018
 4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 — 13 Ιουλίου 2018
 5. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ — 10 Ιουλίου 2018

Λίστα άρθρων του συγγραφέα

Ιούλ 16

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4553/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4553_2018 ΨΡΗ64653ΠΣ-ΜΔΔ

Ιούλ 16

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 74693/Η2/9-5-2018 (ΑΔΑ: 9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

 1. Δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά.
 2. Δεν αποδεικνύεται ο απαραίτητος τίτλος γλωσσομάθειας από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
 3. Δεν προσκόμισαν τους τίτλους γλωσσομάθειας ή και την επικυρωμένη μετάφραση αυτών.
 4. Δεν έχουν την απαραίτητη τριετή διδακτική υπηρεσία.
 5. Δεν προσκόμισαν το Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού.
 6. Έχουν ποινή αποκλεισμού δύο (2) ετών.
 7. Έχουν λάβει ειδικό επιμίσθιο για διάστημα τριών (3) ετών.
 8. Έχουν αποσπασθεί χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και συμπληρώνουν τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενες από τη βαυαρική κυβέρνηση σχολικές μονάδες.

Οι αιτήσεις ανάκλησης της αίτησης απόσπασης  που υποβλήθηκαν μέχρι και σήμερα (13-7-2018) έγιναν δεκτές και τέθηκαν στο αρχείο.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης  μπορεί να αποστείλει ένσταση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, έως και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμό του και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Ιούλ 16

Ανάρτηση Ανακοίνωσης–Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

ΨΝ8Κ4653ΠΣ-ΑΚΒ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2018_2019

Ιούλ 13

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3833 75ΠΚ4653ΠΣ-ΔΟΞ

Ιούλ 10

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ

Ιούλ 09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 2792

Ιούλ 04

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Αργολίδας για το διδακτικό έτος 2018-2019 , να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από την Τετάρτη 04-07-2018 έως και την Τρίτη 31-07-2018 στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας(Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg. sch.gr ( σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της ή με ταχυδρομείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ 3164

Ιούλ 03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ – ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

110303E2_02-07-2018_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ιούλ 02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

67ΖΔ4653ΠΣ-Τ6Υ

Ιούν 26

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ενστάσεις κλπ, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΟΠΣΥΔ), όταν ανοίξει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και από την Δ/θμια Εκπ/ση.

Επομένως, δεν απαιτείται να καταθέτουν χειρόγραφες αιτήσεις με τα αιτήματά τους  στις Διευθύνσεις Π.Ε. και να διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν καταθέσει εκπρόθεσμα χειρόγραφη αίτηση απόσπασης και το αίτημα τους δεν ικανοποιήθηκε, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση μέσω συστήματος.

Ιούν 26

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΕ – ΚΠ – 103373 – 2018 -ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ιούν 26

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΥΞΣ4653ΠΣ-Μ95 6408 (2)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΕ

Ιούν 21

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΞ – 12517 – 2018 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 412

Ιούν 21

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ – ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως προς τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ). Με νεότερο έγγραφό μας, θα υπάρχει ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που το ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΥΔ ) θα είναι ανοικτό για υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης και νέων αιτήσεων.

Ιούν 21

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

Απόφαση Αποσπάσεων_signed

Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

Ιούν 20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 102041 – 2018 -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Ιούν 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΟΙ ΣΔΕ 2018

Ιούν 20

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 2316 τ. Β΄/19-6-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 υπουργική απόφαση «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Ιούν 20

ΑΠΟΦΑΣΗ 2769 ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 13

«Οριστική τοποθέτηση εκπ/κών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 & ΠΕ86 της ΔΠΕ Αργολίδας».

«Αμοιβαίες μεταθέσεις-τοποθετήσεις εκπ/κών εντός της περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας».

«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή & χωρίς αμοιβή».

«Αναγνώριση  προϋπηρεσίας  μόνιμου εκπ/κού  κλ. ΠΕ86 για βαθμολογική εξέλιξη».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 13

Ιούν 20

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

101362E2_19-06-2018 Διευκόλυνση για ανάληψη υπηρεσίας_signed (2)

Παλαιότερα άρθρα «

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων