«

»

Μαρ 16

Διαβίβαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-11 Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Έργου Erasmus + Srort «Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTvity» (IMPACT).

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συμμετέχοντας ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTvity» (IMPACT), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με σκοπό να διευκολύνει και να υποστηρίξει επιστημονικά την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής από ευρωπαϊκούς φορείς για την προώθηση χωρίς αποκλεισμούς, της αθλητικής συμμετοχής και της φυσικής δραστηριότητας, μαθητών/τριών που δεν συμμετέχουν στον αθλητισμό και στην άσκηση.
Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος δύνανται να συμμετάσχουν έως 100 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ιδίων και η επιλογή τους θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π..
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει: α) να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή ανήκουν οργανικά και β) να υποβάλλουν αίτηση, από την Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 10:00π.μ. έως και την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 στις 11:00π.μ., ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/mitroo/).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας impact@iep.edu.gr).

43939_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΕΠ_signed 1166

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΠ 1166

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων