ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-1-2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2 . Τις κρατούσες έκτακτες καιρικές συνθήκες
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Τη διακοπή των μαθημάτων αύριο 12/01/2017 σε όλες τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας και τους Παιδικούς Σταθμούς.

Φωτογραφία του/της ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.