Προκήρυξη Θέσης εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου 2017-2018

bf2a2e83ec34961880d0686d974aa424_XL

1.    Η πρόσληψη θα γίνει για το διδακτικό έτος 2017-2018, και εφεξής
2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
•    Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
•    Από τις 13:00 μέχρι τις 13:45

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, και μπορεί να αλλάξουν, σε συνεννόηση με τον Δ/ντή του σχολείου, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην πλήρωση των θέσεων είναι τα εξής:

1. Αίτηση

2. Βεβαίωση εντοπιότητας (πιστοποιητικό μόνιμής κατοικίας)

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2016

6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική

καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .

Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Εντοπιότητα (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας).

Β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Σχολείο του Δήμου μας.

Γ) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου:

1.    Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Αφήστε μια απάντηση