Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ

Κριεζή 16, 34100, Χαλκίδα, 2ος όροφος, γραφείο 3

e-mail: mail AT ssn.eyv.sch.gr (όπου ΑΤ αντικαταστήστε  με @)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  τηλ.2221352-927  (εσωτ.927)

Σκοπός του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε μαθητές, γονείς και καθηγητές και να συμβάλει στη δημιουργία θετικού κλίματος και στην πρόληψη προβλημάτων στο χώρο του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα ο Σ.Σ.Ν. προσφέρει:

  • Στήριξη σε μαθητές είτε μέσα από βραχείας διάρκειας συμβουλευτικές παρεμβάσεις για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο σχολείο, στην οικογένεια ή στο κοινωνικό περιβάλλον είτε μέσα από παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στην περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη ψυχολογική αντιμετώπιση. 
  • Συμβουλευτική σε γονείς ατομικά ή μέσα από την οργάνωση ομάδων γονέων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων για την αντιμετώπιση δυσκολιών που σχετίζονται με τα προβλήματα και την προβληματική της εφηβείας.
    ενημέρωση, υποστήριξη και συνεργασία με εκπαιδευτικούς για ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας για τους μαθητές και υποστήριξη των προγραμμάτων ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας.
    διοργάνωση σεμιναρίων, ομιλιών και άλλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.
  • Συνεργασία με όλες τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς τους.