10-2-2017 Πίνακες υποψηφίων και αντικειμενικών μορίων για την επιλογή Διευθυντή του Γυμνασίου Βασιλικού.

Πίνακας 1-Υποψήφιοι Δντες που πληρούν τυπικά προσόντα Πίνακας 2- Μόρια υποψηφίων Διευθυντών Πίνακας 3- Υποψήφιοι Διευθυντές ανά σχολική μονάδα Κατάθεση ενστάσεων στη Διεύθυνση μέχρι την Τρίτη 14/2/2017, τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.