16-4-2018_’Εργαστήριο για τις δεξιότητες της ζωής’_ΚΕ.ΣΥ.Π.