20-3-2018 Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

πράξη 36_19-03-2018 ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ