29-1-2018 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών_Ανακοινοποίηση.

πράξη 8_24-01-2018 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟ-ΔΙΑΘΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΙΑΦΗ