25-1-2018 Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Πράξη 9_25-01-2018 ΠΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟ-ΔΙΑΘΕ ΜΠΟΣΝΑΚΗ