12-1-2018 Λήξη διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

ΛΗΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ 18.03