6-12-2017 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Πράξη 115_06-12-2017 ΚΡΑΤΙΚΟΥ