23-11-2017 Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης ως προς τις περιοχές προτίμησης με αφαίρεση περιοχών.

2017-11-23 Εγκύκλιος για αφαίρεση περιοχών