06-09-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Καμαρίων.