15-9-2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό_Τοποθετήσεις- Διαθέσεις- Αποσπάσεις.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή αποσπάστηκαν, σύμφωνα με τη 19/14-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα τους σχολεία, τη Δευτέρα 18/9/2017. Ανακοινοποίηση_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Α & Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Α & Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017

15-9-2017 Τοποθετήσεις- Διαθέσεις- Αποσπάσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Α & Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Α & Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017