27-7-2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό_ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 (5 ΣΔΕ) Ανακοινοποίηση