16-6-2017 Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δντών/ντριών για τις σχολικές μονάδες & τα Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ