15-6-2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δντών/ντριών.

Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Δ/νση, τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας, όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 13/6/2017 έως και την Παρασκευή 16/6/2017 και ώρα 14:00.