23-3-2017 Διαθέσεις σε λειτουργικά κενά_Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Στεργίου Στ.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 09-03-2017.-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ