Το ένδυμα ως μορφή επικοινωνίας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές:
• Ποιος είναι ο ρόλος της ενδυμασίας στη ζωή του ανθρώπου
• Με ποιους τρόπους η ενδυμασία και η σύγχρονη μόδα επηρέασαν την καθημερινότητα των ανθρώπων
• Πώς καθόρισαν τη συμπεριφορά τους στον επαγγελματικό και κοινωνικό βίο (πχ. η μόδα αποτελεί μέσο έκφρασης των νέων), από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα.
• Το γεγονός ότι η ζωή μας εντάσσεται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία η διαφορετικότητα εκφράζεται και από την ενδυμασία. Και συνεπώς είναι αναγκαίο να αποφεύγονται οι ρατσιστικές συμπεριφορές και γενικεύσεις.
• Την ιδιαίτερη συμβολή της παραδοσιακής ενδυμασίας στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αλλά και το πώς η  παραδοσιακή ενδυμασία επηρέασε την εξέλιξη της ενδυμασίας πχ. κοινωνικά δρώμενα, κοινωνικές μεταβολές, μετακινήσεις των πληθυσμών

 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λττ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το θέμα έχει επιλεγεί με αφόρμηση την ενότητα: «Περιγραφή: Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα» από το βιβλίο «ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ» της Α’ Λυκείου.

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του θέματος έπαιξε η ευρεία επιρροή της ενδυμασίας και της μόδας στην εποχή μας. Επιπλέον, ισχυρό κριτήριο στην επιλογή του θέματος αποτελεί το γεγονός ότι ζούμε σε εποχή, κατά την οποία η μόδα αποτελεί βασικό μέσο έκφρασης των νέων.
Θα επιχειρηθεί η συσχέτιση πληροφοριών και γνώσεων που θα προκύψουν με τα γνωστικά αντικείμενα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Αγγλικής Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Πληροφορικής κ.ά. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Διαδικτύου, οπτικοακουστικού υλικού, του επεξεργαστή κειμένου, του φύλλου παρουσίασης και άλλων μέσων της νέας τεχνολογίας, χωρίς να παραβλεφθεί η αξιοποίηση του κλασσικού βιβλίου από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας, αλλά και όλων των σχολικών εγχειριδίων, αφού η πληροφορία στην έντυπη μορφή της αποτελεί για όλους μας σταθερή αξία.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ Η Σ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει μια διαθεματική δραστηριότητα την οποία επεξεργάζεται και στο τέλος όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τη συνολική εικόνα του σχεδίου εργασίας. Τα μέλη των ομάδων πραγματοποιούν μικρά διαλείμματα ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, γεγονός που επιτρέπει την ανατροφοδότηση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό από τον εκπαιδευτικό.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια σαφούς χρονοδιαγράμματος,
• Αναζητούν σχετική βιβλιογραφία και υλικό στο διαδίκτυο.
• Επισκέπτονται λαογραφικά, αρχαιολογικά ή εθνολογικά μουσεία, τοπικούς λαογραφικούς, αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους και καταγράφουν το υλικό τους.
• Βιντεοσκοπούν και φωτογραφίζουν παραδοσιακές στολές και σύγχρονα ενδύματα.-

• Παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα τη μόδα ή τηλεοπτικά κανάλια ειδικευμένα στη μόδα και την ιστορία.
• Μελετούν περιοδικά μόδας, βιβλία τέχνης, επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη και άλλες βιβλιοθήκες.
• Αναζητούν σχετικά βίντεο και φωτογραφίες στο διαδίκτυο,
• Επισκέπτονται καταστήματα ρούχων και την εμπορική αγορά της περιοχής τους.
• Διεξάγουν έρευνα με ερωτηματολόγιο και δομημένες συνεντεύξεις.

• Αποδελτιώνουν και καταγράφουν το συγκεντρωμένο υλικό, εξάγουν συμπεράσματα για την επίδραση της ενδυμασίας στην κοινωνική θέση του ατόμου.
• Αξιοποιούν τα πολυμέσα που διαθέτει το σχολείο τους συνθέτοντας την εργασία τους με τη βοήθεια του βίντεο, οπτικοακουστικών μέσων και των φύλλων παρουσίασης.

 Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ 

 Τα πορίσματα στα οποία θα καταλήξει κάθε ομάδα θα κοινοποιηθούν με: 

• Σχετικό αποδεικτικό υλικό (dvd, cd-rom, μαγνητόφωνο κτλ)
• Προβολή βίντεο
• Προβολή φύλλων παρουσίασης
• Σύνταξη γραπτών εργασιών και σύνθεσή τους σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο για να αναρτηθεί στο http://blogs.sch.gr/bl2spetsiotou/ και την ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Το βασικό παιδαγωγικό αποτέλεσμα προσδοκάται να είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών. Ιδιαιτέρως εκείνων που θεωρούνται «αδύναμοι, απομονωμένοι, εσωστρεφείς, ανασφαλείς, υπερκινητικοί» και οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν σε πολλούς τομείς αναδεικνύοντας δεξιότητές τους. Θα αξιολογηθεί, επίσης ως θετικό παιδαγωγικό αποτέλεσμα, ο βαθμός ικανοποίησής των παιδιών από τη συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία, απόδειξη της θετικής εμπειρίας από την ομαδοσυνεργατική τεχνική.

«Ο διδάσκων αξιολογεί το συνολικό αποτέλεσμα της έρευνας-εργασίας, τη συνεργατική διάθεση των μαθητών, την κοινωνικοποίησή τους, την κριτική τους ικανότητα στην επιλογή των πληροφοριών και τη συγκρότηση του γραπτού τους λόγου στο τελικό προϊόν. Αξιολογείται και ο ίδιος ο διδάσκων για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε και επιμελήθηκε την εργασία. Δεν πρέπει, τέλος, ο εκπαιδευτικός να λησμονεί ποτέ ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση των μαθητών δεν είναι μια διαδικασία που ακολουθεί τη διδασκαλία, ξεκομμένη από αυτή. Απεναντίας, είναι αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, άρρηκτα δεμένο μαζί της».

 Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

 Για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας (project) κρίνεται απαραίτητη η χρήση και αξιοποίηση των ακόλουθων μέσων:

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Βιντεοκάμερα
• Μαγνητόφωνο
• Φορητά μέσα αποθήκευσης αρχείων
• Διαδίκτυο
• Γραφική ύλη

 Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η Βιβλιογραφία θα καταρτιστεί στην πορεία. Προέχουν οι επιλογές των παιδιών για την εγκυρότητα των οποίων την ευθύνη φέρω, ως εκπαιδευτικός στον ρόλο του υπευθύνου συμβούλου. Προτείνεται, όμως, η ακόλουθη ενδεικτική βιβλιογραφία (περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πηγών):

  1. Δ.Δ.Φωτοπούλου, Α. Δεληβορριά κ.α, Το ένδυμα στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου αι, εκδ. Ε.Λ.Ι.Α.
  2. http://www.mouseioaianis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=119#myGallery1-picture(2) (Αρχαιολογικό μουσείο Αιγών)
  3. Παρουσίαση: Οι αρχαιολόγοι Κ. Ρωμιοπούλου και Αλκμήνη Ντατσούλη παραθέτουν πληροφορίες για την εξέλιξη της γυναικείας ενδυμασίας: http://www.youtube.com/watch?v=59PnxfKmLGU
  4. http://www.herodote.net/1483_1562-synthese-208.php (Ιστότοπος στη Γαλλική γλώσσα με πληροφορίες ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου)
  5. http://www.portrait-renaissance.fr/Vetement/vetement.html (Ιστότοπος στη Γαλλική γλώσσα με πληροφορίες για το Ένδυμα)
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/1930%E2%80%9345_in_fashion (Οι πληροφορίες έχουν ελεγχθεί. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό στοιχείο του ενδύματος την περίοδο 1935-1940)

Αφήστε μια απάντηση