Η αξία της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

Μέσω της εκπαίδευσης επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ηθικών αξιών που σχετίζονται με τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες γνωστές στην παγκόσμια βιβλιογραφία ως Life Skills. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας για προσωπική πρόοδο, και παράλληλα στην επίδειξη αληθινού ενδιαφέροντος και υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς.
Δεξιότητες ζωής οι οποίες κρίνονται απαραίτητες να ενσωματωθούν στη σχολική πραγματικότητα και να εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες είναι: η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, η σωστή επικοινωνία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η εκπλήρωση καθηκόντων μέσα στην ομάδα, ο καθορισμός στόχων, ο χειρισμός των συναισθημάτων και του στρες, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η αυτογνωσία, η αυτο-αποτελεσματικότητα, η συναισθηματική κατανόηση και πολλές άλλες (WHO, 1999).
Μια κατηγοριοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι σε βασικές, ενδιάμεσες, προχωρημένες και σύνθετες. Από τη γέννησή του το άτομο ξεκινά με την εκμάθηση των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων και με την κατάλληλη εκπαίδευση αναμένεται να φτάσει στην ανάπτυξη των σύνθετων κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να μπορέσει να ενταχθεί και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό σύνολο (Δέρρη, 2007).
1) Βασικές κοινωνικές δεξιότητες είναι η επίδειξη σεβασμού και ευαισθησίας προς τους άλλους, η ακολουθία οδηγιών, η αποδοχή αρνητικής απάντησης και κριτικής. Ένα παιδί, που κατέχει τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες, κοιτά τον συνομιλητή του στο πρόσωπο, δεν τον διακόπτει και δείχνει την απαραίτητη προσοχή, έχει ευχάριστη φωνή κατά τη συνομιλία και τέλος δεν κοροϊδεύει. 2) Στις ενδιάμεσες κοινωνικές δεξιότητες ανήκουν η αποδοχή της συγνώμης, ο έλεγχος του θυμού, η συμμόρφωση με τους κανόνες, η προσφορά βοήθειας, η αποδοχή των αποφάσεων των ανωτέρων, η άσκηση κριτικής και η συμμετοχή σε δραστηριότητες. 3) Η τρίτη κατηγορία, οι προχωρημένες κοινωνικές δεξιότητες, αναφέρονται στην αποδοχή της νίκης και της ήττας, στην αποδοχή της βοήθειας, στη συνεργασία, στη διαχείριση του χρόνου, στον έλεγχο των συναισθημάτων, στη λήψη αποφάσεων, στη χρήση του κατάλληλου χιούμορ. 4) Στην τέταρτη κατηγορία, στις σύνθετες κοινωνικές δεξιότητες, ανήκουν η αποδοχή του εαυτού, η αυτό-αξιολόγηση, η διαχείριση του άγχους, η χρήση του ελεύθερου χρόνου, η συνέντευξη για εργασία, η κατάλληλη έκφραση των παραπόνων, η ανοχή στη διαφορετικότητα, η διατήρηση σχέσεων, ο διαχωρισμός της έννοιας φίλος και γνωστός (Δέρρη, 2007).
Σύμφωνα με τη Βαλοτάσιου, (2010) το σχολείο αποτελεί ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και πρακτικής διδασκαλίας, όπου μπορούν να διδαχθούν και να εξασκηθούν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση ενός τέτοιου σκοπού.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής συμβάλλει καθοριστικά στην ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία των μαθητών. Σύμφωνα με τους Κιουμουρτζόγλου και Δέρρη (2003), η Φυσική Αγωγή αποτελεί το μοναδικό μάθημα του γνωστικού τοπίου του σχολείου το οποίο συνδέεται άμεσα με την κατάσταση της υγείας, στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και επιδρά θετικά σε ένα πλήθος παραμέτρων του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του μαθητή. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην σύγχρονη κοινωνία με την επαυξημένη ηλεκτρονική πραγματικότητα προωθεί την υγεία των μαθητών/τριών καθιστώντας τους κινητικά ενεργούς. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιτυχούς συμμετοχής σε παιχνίδια και αθλήματα, το παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση και επιτυγχάνει ομαλή κοινωνική ανάπτυξη (Δέρρη, 2007). Επίσης, σύμφωνα με τους Theodorakis, Natsis, Papaioannou, και Goudas, (2002) η άσκηση συνδέεται, θετικά στους εφήβους με υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και χαμηλότερα επίπεδα άγχους και στρες. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής επικρατούν έντονες καταστάσεις, έντονες αλληλεπιδράσεις, συναγωνισμός, συνθήκες ικανές να φέρουν στην επιφάνεια αρνητικές συμπεριφορές και συναισθήματα, καθώς και έλλειψη αυτοελέγχου. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του διαφορετικού επιπέδου κοινωνικών δεξιοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα (Papageorgiou, Hassandra, & Hatzigeorgiadis, 2008).
Η εκμάθηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων διευκολύνεται με τη χρήση στρατηγικών διδασκαλίας που παρέχουν βιωματικές εμπειρίες σ’ ένα υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον. Μια δυναμική μορφή μάθησης η οποία μεγιστοποιεί την κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες είναι η Θεωρία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Gardner (1983; Πλατσίδου, 2010), καθηγητή Ψυχολογίας της Μάθησης στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ η εν λόγω θεωρία μεγιστοποιεί την κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες, επειδή από τη φύση της ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες που υπερτερούν σε κάποιο άλλο είδος νοημοσύνης (όπως για παράδειγμα η Οπτική/Χωρική, η Μουσική, η Διαπροσωπική).
Η συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ταυτόχρονα με την προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα, την κοινωνική εμπειρία, συμβάλλει και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. Για αυτό το λόγο, κατά τον σχεδιασμό των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής πρέπει να δίνεται έμφαση σε χρήσιμες δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή. Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής να καλλιεργήσει το συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών του συστηματικά και προγραμματισμένα. Μερικές από αυτές τις δεξιότητες και στάσεις σύμφωνα με τους Danish, Petitpas και Hale (1995), είναι οι δεξιότητες ζωής. Γνωστά προγράμματα που προάγουν τις δεξιότητες ζωής στη Φυσική Αγωγή είναι το μοντέλο κοινωνικής υπευθυνότητας του Hellison (2003), το μοντέλο αθλητικής εκπαίδευσης, οι συνεργατικές δραστηριότητες από το φάσμα διδασκαλίας του Mosston (1994) και τα διάφορα συνεργατικά παιχνίδια.
Το μοντέλο της ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας αναπτύχθηκε από τον Hellison στη δεκαετία του 70 και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική προσέγγιση σε θέματα στάσεων, συμπεριφορών και αξιών των μαθητών, η οποία αποτελεί τη βάση για ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης. Το μοντέλο προσφέρεται ιδιαίτερα για την διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, φαινομένων βίας ή ρατσισμού, σχολικής αδιαφορίας, κλπ, μέσω του μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Τα 5 επίπεδα ατομικής & κοινωνικής υπευθυνότητας κατά τον Hellison
Επίπεδο 0 Ανευθυνότητα
Οι μαθητές δεν έχουν κίνητρα, η συμμετοχή τους στο μάθημα είναι περιστασιακή και μπορεί να διακόπτεται. Εκδηλώνουν λεκτική βία, εκφοβίζουν και υποβιβάζουν τους συμμαθητές τους.
Επίπεδο 1 Αυτοέλεγχος
Οι μαθητές δεν συμμετέχουν πλήρως, αλλά ελέγχουν τη συμπεριφορά τους επαρκώς, ώστε να μην παραβιάζουν το δικαίωμα των άλλων για συμμετοχή και για μάθηση.
Επίπεδο 2 Εμπλοκή (συμμετοχή)
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο αντικείμενο του μαθήματος και είναι πρόθυμοι να επεκταθούν σε δραστηριότητες.
Επίπεδο 3 Ανάληψη ευθύνης
Οι μαθητές είναι ικανοί να εργάζονται χωρίς επίβλεψη και αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο την ευθύνη των ενεργειών τους.
Επίπεδο 4 Κοινωνική υπευθυνότητα
Οι μαθητές επεκτείνουν το αίσθημα υπευθυνότητας στις συνεργασίες τους, δείχνοντας κατανόηση, ενδιαφέρον και προθυμία για βοήθεια στους συμμαθητές τους και στους άλλους.

Την ανάγκη για επίδειξη Κοινωνικής Υπευθυνότητας, την Αξία του Άλλου και της ανάγκης για Σεβασμό στο Διπλανό μας περιγράφει γλαφυρά ο Νομπελίστας Έλληνας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης στο «Άξιον Εστί»
«Ο καθείς με τα όπλα του» είπε
«Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
Και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα
Και δε γίνεται μ΄ Αυτούς χωρίς Εσύ…»


Μάγκου Νατάσα
Γυμνάστρια
Δημ. Σχ. Ολυμπιάδας,
Δημ. Σχ. Άρδασσας,
Δημ. Σχ. Ασβεστόπετρας
www.natasaswolf.blogspot.gr

Βιβλιογραφία
Βαλοτάσιου, Χ., (2010). Συμπεριφορες υγειας: ∆ιατροφή, άσκηση, κάπνισμα, αλκοόλ και συναισθηματική νοημοσύνη σε μαθητές/τριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού σχολείου. Μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Danish, S., Petitpas, A., & Hale, B. (1995). Psychological innervations: A life development model. In S.M. Murphy (Ed.), Sport psychology interventions (pp. 11-38). Champaign, IL: Human Kinetics.

Δέρρη, Β. (2007). Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα. Σκοποί-στόχοι- Επιδιώξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη.

Hellison, D. (2003). Teaching responsibility through physical activity. USA: Human Kinetics.

Gardner, H. (1983). Frames Of Mind: The Theory οf Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

Κιουμουρτζόγλου, Ε., & Δέρρη, Β. (2003). Σκοποί, στόχοι και επιδιώξεις στη φυσική αγωγή. Πρακτικά Forum: Φυσική Αγωγή, επαναπροσδιορισμός του ρόλου της, Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Mosston, M., & Ashworth, S. (1994). Teaching physical education. 4th ed. New York: Macmillan College Publishing Company.

Πλατσίδου, Μ. (2010). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και την εργασία. Αθήνα: Gutenberg.

Theodorakis, Y., Natsis, P., Papaioannou, A., & Goudas, M. (2002). Correlation between exercise and other health related behaviors in Greek students. International Journal of Physical Education, 39: 30-34.

World Health Organization. (1999). Partners in life skills education. Geneva, Switzerland: World Health Organization, Department of Mental Health.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

«Η τέχνη ως μέσο ενίσχυσης της Φυσικής Δραστηριότητας: Θέατρο, ανοιχτά σενάρια και αυτοσχεδιασμός σε προγράμματα άσκησης για παιδιά και εφήβους»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Διεθνoύς Συνεδρίου στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 2019 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα. Το Oblomov Project είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus το οποίο στόχο έχει να παρακινήσει αυθόρμητα παιδιά προεφηβικής ηλικίας να συμμετάσχουν σ΄ ένα Ανοιχτό Σενάριο με τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματος ενθαρρύνοντας να εκφράσουν τα συναισθήματα και σκέψεις, τονώνοντας της αντίληψης της δική τους σωματικότητας. Μέσα από τα μονοπάτια του θεάτρου το πρόγραμμα Oblomov σχεδιάστηκε και διευθύνεται από τον εταίρο «Piccolo Teatro» του Μιλάνου με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και προσφέρει μια νέα επιστημονική μεθοδολογία που αποβλέπει στην πρόληψη του ανθυγιεινού τρόπου ζωής, συνδυάζοντας:
HEPA: Υγεία Ενίσχυση της σωματικής δραστηριότητας
HIIT: Εκπαίδευση διαστήματος υψηλής έντασης
HIIE: Διαλείπουσα Άσκηση Υψηλής Έντασης
Τα μονοπάτια του θεάτρου καθοδηγούν τους μαθητές/τριες σε μια νέα αυτοσυντηρούμενη φυσική διάσταση όπου το θέατρο και ο αθλητισμός προσφέρουν ευκαιρίες να παίζουν ρόλους στην καθημερινότητά τους.

Πρόγραμμα Συνεδρίου Διεθνoύς Συνεδρίου / Workshop

11:00 am to 11:30 am : Registration and Reception
11:30 am to 12:00 pm : Opening Ceremonies
Welcome presentation
«ART AS A MEAN OF PHYSICAL ACTIVITY: Maximizing benefits in adopting an active and healthy lifestyle in all ages»
Dr. VASILIKI ZISI
Department of Physical Education and sport Science, University of Thessaly, Greece

12:00 am to 12:30 pm : Keynote 1
«European Policies for the Cultural and Creative Industries»
Dr. EUGENIO DE CARO
Department of Human Sciences and Innovation for the Territory, University of Insubria, ITALY / Coordinaor of the OBLOMOV project
Chair: Stefanos Dalasis

12:30 pm to 1:00 pm : Keynote 2
«Creative Movement and Dance in Elementary Schools: Research Evidence»
Dr. ELISAVET KONSTANTINIDOU
Department of Life and Health Sciences, University of Nicosia, CYPRUS
Chair: Dr Vasiliki Zisi

1:00 pm to 1:30 pm : Keynote 3
«Expression through movement as a dimension of well-being in school life: interdisciplinary and intercultural approaches»
Dr. EVA PAVLIDOU
School of Early Childhood Education Aristotle University of Thessaloniki
Chair: Elisavet Konstantinidou

1:30 pm to 2:30 pm : Lunch Break

2:30 pm to 3:00 pm : Presentation
«Dancing body: the mean(ing) of self-expression in performance»
Dr ELISANA POLLATOU
Department of Physical Education and sport Science, University of Thessaly, Greece
Chair: Eva Pavlidou

3:00 pm to 3:30 pm : Presentation
«A first approach to acting art, having as a material – «text» comics»
Dr. Stefanos Ntalasis
Artistic Director of the Municipality of Trikala / Director.
Chair: Dr. Dimitra Katsarou

3:30 pm to 4:00 pm : Coffee Break

4:00 pm to 5:00 pm : Lab Presentation
«Applied Leisure Science Lab: Outdoor, Sport, Arts»
Dr. Charilaos Kouthouris
Apple Lab director, Department of Physical Education and sport Science, University of Thessaly, Greece

A different presentation : «Aerial dance project: My experience from another point of view»
Dr. Aglaia Zafeiroudi
Department of Physical Education and sport Science, University of Thessaly, Greece

5:00 pm : End of first day !

8:00 pm to who knows? Evening social event: Greek food and music!
Restaurant Aigli (Hotel Panellinion)
Participation cost: 15 Euros

Sunday December 8th, 2019
9:30 am to 11:00 am :
«Expressive and creative activities in Physical Education»
Dr. NIKOLAOS DIGELIDIS
Department of Physical Education and sport Science, University of Thessaly, Greece
Chair: Dr. Eugenio de Caro

«The Oblomov project»
Dr. EUGENIO DE CARO
Atelier Europeo / Coordinator of the OBLOMOV project

«The Greek participation in the Oblomov project»
Dr. VASILIKI ZISI
Department of Physical Education and sport Science, University of Thessaly, Greece

«Facilities and Difficulties in the Implementation of out of School Curriculum interventions – The Case of Oblomov»
Dr. DIMITRA KATSAROU
Department of Physical Education and sport Science, University of Thessaly, Greece

11:00 am to 11:30 am : Coffee Break

11:30 am to 1:00 pm

11:30 am to 1:00 pm
Symposium 1. «Applying the Oblomov project in Greek schools»
Organizer/Chair: Discussant: Dr. NIKOLAOS DIGELIDIS
• «Applying the OBLOMOV project in the school of Trikala».
ACHILEAS KOUTELIDAS
• «Applying the OBLOMOV project in Larissa», IOANNA ZARKATZIA
• «Applying the OBLOMOV project in the school of Ptolemaida»
ANASTASIA MAGGOU
• «Applying the OBLOMOV project in the artistic school of Thessaloniki».
ALEXANDRA MYLONA

Symposium 2. «Applying the Oblomov project in grassroots sports»
Organizer/Chair: Dr. VASILIKI ZISI, Discussant: Dr GEORGE LOULES
«The case of the Soccer sport club “Artemis” in Trikala»
DESPOINA MAKRI, ATHANASIA FEFEKOU,

1:00 pm to 2:30 pm : Closing ceremonies –
Buffet lunch

Μάγκου Νατάσα
Γυμνάστρια
στο Δημ. Σχ.
Ολυμπιάδας,
Δημ. Σχ. Άρδασσας
Δημ. Σχ. Ασβεστόπετρας
https://blogs.sch.gr/anasmag/
www.natasaswolf.blogspot.gr

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

SAFE WATER SPORTS – 1ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων του μη-κερδοσκοπικού Οργανισμού SAFE WATER SPORTS το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 με 20:00 στο Πλωτό Μουσείο «Νεράιδα» στο Φλοίσβο με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 13 σχολεία από όλη την Ελλάδα, τα οποία διακρίθηκαν για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της βαλίτσας SAFE WATER SPORTS. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 150 σχολεία από όλες τις περιφέρειες τις Ελλάδας. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διακρίθηκαν τα Δημοτικά Σχολεία Ασβεστόπετρας και Ολυμπιάδας για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με τους μαθητές/τριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι εργασίες των σχολείων από τον εκπαιδευτικό που υλοποίησε το πρόγραμμα μέσα από εισήγηση και προβολή φωτογραφικού υλικού των δράσεων. Ακολούθησε ξενάγηση των μαθητών/μαθητριών που εκπροσώπησαν το σχολείο τους και συμμετείχαν σε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει το Πλωτό Μουσείο «Νεράιδα». Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και του SAFE WATER SPORTS σχετικά με το πρόγραμμα και πιθανές βελτιώσεις για την επόμενη σχολική χρονιά.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του SAFE WATER SPORTS Παναγιώτης Πασχαλάκης, η εκπρόσωπος του Πλωτού Μουσείου «Νεράιδα» Αθηνά Σπανάκη, η Υφυπουργός Παιδείας κα. Σοφία Ζαχαράκη, η Αργυρή Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης κα. Καραπατάκη Αγγελική και η Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοϊας, κα. Παπαδοπούλου Σοφία καθώς και η Υποδιευθύντρια Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου κα. Μπριλλάκη Μαίρη.

Οι βαλίτσες της SAFE WATER SPORTS ταξιδεύουν από σχολείο σε σχολείο με βασικό σκοπό τη δημιουργία μιας συνειδητοποιημένης και ασφαλούς σχέσης των μαθητών με τη θάλασσα και την πισίνα μέσω της θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και των πνιγμών. Το SAFE WATER SPORTS είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2015 με κύριο σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο νερό και τα θαλάσσια σπορ http://e-learning.safewatersports.gr/en/static/e-learning.Iδρυτικός δωρητής του εκπαιδευτικού προγράμματος Safe Water Sports, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μάγκου Νατάσα
Δημ. Σχ. Ολυμπιάδας,
Ασβεστόπετρας &
Άρδασσας

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Εργαστήρι με θέμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής μέσα από το παραμύθι και τις θεατρικές τεχνικές»

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε το εργαστήρι με τίτλο: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής μέσα από το παραμύθι και τις θεατρικές τεχνικές» την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 16:00-18:00 στα πλαίσια του 5ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που διοργανώθηκε από την Ε.Ε.Π.Ε.Κ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα με εμψυχώτριες την Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ελένη Ζέτου και την γυμνάστρια Μάγκου Νατάσα. Στόχοι του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες: α) να αναγνωρίσουν την αξία των κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων τόσο στην παιδική και εφηβική ηλικία όσο και στην ενηλικίωσή τους αργότερα β) να αναγνωρίσουν την αξία των παραμυθιών (Fairytale) στην ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης (Gardner, 1983), γ) να επιλέξουν το παραμύθι στην καλλιέργεια των Δεξιοτήτων Ζωής, δ) να ανακαλύψουν την αξία της νοηματοδότησης μέσα από το παραμύθι, ε) να πειραματιστούν στις θεατρικές τεχνικές (παγωμένη εικόνα, δυναμική εικόνα), στ) να εφαρμόσουν τις θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. Το παραμύθι το οποίο αξιοποιήθηκε ήταν: «Ο Ιππότης με την Σκουριασμένη Πανοπλία» το οποίο διαπραγματεύεται τη σωστή επικοινωνία, την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον καθορισμό στόχων, τον χειρισμός των συναισθημάτων και του στρες, τη δημιουργική και κριτική σκέψη, την αυτογνωσία, την αυτο-αποτελεσματικότητα και τη συναισθηματική κατανόηση του άλλου.

a href=»https://blogs.sch.gr/anasmag/files/2019/10/DSC00729.jpg»>


Εύχομαι η εμπειρία των συμμετεχόντων να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης που θα τους οδηγήσει στον μετασχηματισμό όλων των νοηματοδοτημένων δράσεων ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές των «Δεξιοτήτων Ζωής» ή «Life Skills» στα σχολεία αλλά και στην προσωπική-κοινωνική ζωή τους ευρύτερα!
Μάγκου Νατάσα
Γυμνάστρια
στα Δημ. Σχ.
Ολυμπιάδας, Άρδασσας
& Ασβεστόπετρας

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός και Τέχνη»

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε το εργαστήρι με τίτλο: Οπτικός γραμματισμός, θεατρικές τεχνικές και βιωματικές δράσεις με το ζωγραφικό δοκίμιο «ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ» Δημοσθένη Κοκκινίδη» στα πλαίσια του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Αθλητισμός και Τέχνη, Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος» το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στα Ιωάννινα. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Σχολή Επιστημών Αγωγής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, την Ένωση Γυμναστών Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Φιλοξενήθηκε στους χώρους του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Σχολή Επιστημών Αγωγής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την πολύτιμη συνεισφορά των εθελοντών και της Οργανωτικής Επιτροπής επικεφαλής της οποίας ήταν ο Επικ. Καθ. Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ζάραγκας Χαρίλαος. Στόχοι του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες: α) να αναγνωρίσουν τα έργα τέχνης του ζωγραφικού δοκίμιου «Ομήρου Οδύσσεια», β) να επιλέξουν τον οπτικό γραμματισμό των έργων τέχνης στη μάθηση γ) να αναγνωρίσουν τις θεατρικές τεχνικές (παγωμένη εικόνα, δυναμική εικόνα), δ) να ανακαλύψουν την αξία της εφαρμογής του οπτικού γραμματισμού των έργων τέχνης, ε) να πειραματιστούν στις θεατρικές τεχνικές, στ) να εφαρμόσουν τις θεατρικές τεχνικές και την παιδαγωγική του γραμματισμού στη διδασκαλία των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος.

Εισηγητές εργαστηρίου: Μάγκου Νατάσα, Καλαφάτης Χρήστος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Because who is perfect?»

Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.
Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00-13:15 οι μαθητές/τριες του Δημ. Σχ. Ολυμπιάδας παρακολούθησαν την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και γνώρισαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Μέσα από την παρακολούθηση παραολυμπιακών αθλημάτων: sitting volley και Μπότσια, animation: «The Present – OFFICIAL», «O Νικόλας ένα «αλλιώτικο» αγόρι και η Μαρία γίνονται φίλοι» οι μαθητές/τριες κατανόησαν το φαινόμενο του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» που βιώνουν τα άτομα αυτά, συγκινήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα διαφορετικότητας. Επίσης γνώρισαν το σπουδαίο project «Because who is perfect?» της Ελβετικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Pro Infirmis η οποία κατασκεύασε κούκλες για τις βιτρίνες των καταστημάτων με πρότυπο τα σώματα ατόμων με αναπηρία, θέλοντας να αναδείξει την ιδέα ότι κανείς δεν έχει το ιδανικό σώμα.
Στη συνέχεια Ολυμπιάδας μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί μέσα σε περιβάλλον Συνεργατικής Νοημοσύνης και Συν-δημιουργικότητας μπήκαν στη θέση των ατόμων με αναπηρία συμμετέχοντας σε βιωματικές δράσεις οι οποίες προήγαγαν την Εν-συναίσθηση, την Αποδοχή της Διαφορετικότητας, το Σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας.

Μάγκου Νατάσα
γυμνάστρια στα Δημ. Σχ.
Ολυμπιάδας και Ασβεστόπετρας
https://blogs.sch.gr/anasmag/
www.natasaswolf.blogspot.gr

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε το εργαστήρι με τίτλο «Βιωματικές δράσεις Μουσειακής Αγωγής σε Σχολείο και Μουσείο» το Σάββατο 13-10-2018 στo πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στη Λάρισα, με εμψυχώτρια την Μάγκου Νατάσα. Στο εργαστήρι επιχειρήθηκε να αναδειχθεί α) η αξία της Μουσειακής Αγωγής στην εκπαίδευση, της εκπαιδευτικής λειτουργίας του μουσείου, της τοπικής ιστορίας και της πλούσιας εκπαιδευτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, β) η συμβολή της αξίας του πολιτισμού στην ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης (Gardner, 1983). Παράλληλα, προσέφερε τα εφόδια για την αξιοποίηση της Μουσειακής Αγωγής σε όσους εργάζονται στο σχολείο αλλά και σε φορείς πολιτισμού με σκοπό να καλλιεργηθεί η παρακίνηση, το ενδιαφέρον, η ευχαρίστηση και η προσπάθεια των μαθητών/τριών κατά την επίσκεψή τους σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από βιωματικές δράσεις Μουσειακής Αγωγής.
Το 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε., Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΤΕΦΑΑ), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Φιλολογίας), το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μηχανικών ΠληροφορικήςΤΕ), την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων και το Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία, της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και της εκπαιδευτικής δράσης «Teachers 4 Europe», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και διεξήχθη από 12 έως 14 Οκτωβρίου 2018.

Περιγραφή Εργαστηριακής Παρουσίασης

1ο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες γνώρισαν το ζωγραφικό δοκίμιο του Δημοσθένη Κοκκινίδη: «Ομήρου Οδύσσεια» (σε αφίσες) και με απλά βήματα Οπτικού Γραμματισμού αναγνώρισαν και τοποθέτησαν τους σταθμούς της περιπλάνησης του Οδυσσέα σε χρονολογική σειρά.
2ο μέρος: Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μία μουσειοσυσκευή με τη Θεωρία της Πολλαπλής – Συναισθηματικής Νοημοσύνης (αξιοποίηση της μουσειοσυσκευής «Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα»).


3ο μέρος: Οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν: α) στην δραματοποίηση της Πομπή Μεγάλων Παναθηναίων, β) στη χορογραφία «Χορεύοντας για την Ξενιτεμένη Αδερφή μας», με απλά βήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής, γ) στο «Θρησκευτικός χορός των Καρυάτιδων».


Μάγκου Νατάσα
γυμνάστρια στα Δημ. Σχ.
Ολυμπιάδας και Ασβεστόπετρας
https://blogs.sch.gr/anasmag/
www.natasaswolf.blogspot.gr

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στο Δημ. Σχ. Άρδασσας και Ασβεστόπετρας

Για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στο Δημοτικό Σχολείο Άρδασσας και Ασβεστόπετρας φιλοξενήθηκε η Μουσειοσυσκευή «Κυκλαδικός Πολιτισμός» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Η βαλίτσα η οποία έκρυβε μέσα της αληθινούς θησαυρούς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σιωπηλός πρέσβης εκπαίδευσης και πολιτισμού διότι μέσα από τη Μουσειοσυσκευή οι μαθητές/τριες γνώρισαν τον Κυκλαδικό Πολισμό, εμπνεύστηκαν από τα εκθέματα της Μουσειοσυσκευής και την γλυπτική των Κυκλαδιτών κι έφτιαξαν και οι ίδιοι κυκλαδικά ειδώλια! Τα περισσότερα ειδώλια βρέθηκαν μέσα σε τάφους. Επειδή δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα, αποτελούν βασική πηγή γνώσης, όχι μόνο για την τέχνη των ανθρώπων της εποχής εκείνης, αλλά και για την κοινωνική πραγματικότητα όπου ζούσαν, τα ταφικά τους έθιμα, τις θρησκευτικές τους δοξασίες, τις ασχολίες τους κ.α.. Στα νησιά των Κυκλάδων έχουν βρεθεί ίχνη ενός ιδιαίτερου πολιτισμού ο οποίος ονομάστηκε «Κυκλαδικός πολιτισμός».
Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».


Ο Κυκλαδικός πολιτισμός άνθισε στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.). Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διατηρεί μια από τις σημαντικότερες και πληρέστερες συλλογές κυκλαδικών αρχαιοτήτων στον κόσμο, με αντιπροσωπευτικά δείγματα μαρμάρινων ειδωλίων και αγγείων, χάλκινων όπλων και εργαλείων καθώς και κεραμικής όλων των φάσεων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Το άφθονο και εξαιρετικής ποιότητας μάρμαρο έδωσε την πρώτη ύλη στους γλύπτες, οι οποίοι σκάλισαν πάνω του σκεύη και μικροαντικείμενα καθώς και τα περίφημα Κυκλαδικά ειδώλια. Το ύψος τους είναι περίπου 25-30 εκατοστά, υπάρχουν όμως και ειδώλια με ύψος έως 153 εκατοστά.
Το τι πραγματικά αντιπροσωπεύουν τα κυκλαδικά ειδώλια δεν θα το μάθουμε ποτέ με σιγουριά. Άλλωστε αυτή είναι η γοητεία της ερμηνείας. Πέρα από τη σχέση του ανθρώπου με την θεότητα, μας οδηγούν και σε άλλες αναζητήσεις.
Oι τέχνες (μουσική, χορό, ζωγραφική, γλυπτική) αν και δεν έχουν λόγια, περιέχουν γνώση (Kraus, 1980).

Μάγκου Νατάσα
γυμνάστρια στα Δημ. Σχ.
Άρδασσας και Ασβεστόπετρας
https://blogs.sch.gr/anasmag/
www.natasaswolf.blogspot.gr

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Καλή χρονιά

Καλή χρονιά με υγεία και ψυχική ανατροφοδότηση από οικογένεια, φίλους και συνεργάτες!

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

«Because who is perfect?» Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.
Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 οι μαθητές/τριες του Δημ. Σχ. Άρδασσας παρακολούθησαν την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και γνώρισαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Μέσα από την παρακολούθηση των animation: «The Present – OFFICIAL», «O Νικόλας ένα «αλλιώτικο» αγόρι και η Μαρία γίνονται φίλοι» οι μαθητές/τριες κατανόησαν το φαινόμενο του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» που βιώνουν τα άτομα αυτά, συγκινήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα διαφορετικότητας. Επίσης γνώρισαν το σπουδαίο project «Because who is perfect?» της Ελβετικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Pro Infirmis η οποία κατασκεύασε κούκλες για τις βιτρίνες των καταστημάτων με πρότυπο τα σώματα ατόμων με αναπηρία, θέλοντας να αναδείξει την ιδέα ότι κανείς δεν έχει το ιδανικό σώμα.

Στη συνέχεια στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Άρδασσας μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί μέσα σε περιβάλλον Συνεργατικής Νοημοσύνης και Συν-δημιουργικότητας μπήκαν στη θέση των ατόμων με αναπηρία συμμετέχοντας σε βιωματικές δράσεις οι οποίες προήγαγαν την Εν-συναίσθηση, την Αποδοχή της Διαφορετικότητας, το Σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας.
Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Μάγκου Νατάσα, Κούρτης Νικόλαος, Κούρτη Παρασκευή, Σακελλαρίου Κωνσταντίνος, Παπαδημητρίου Τραϊανός, Κωλέτση Αθανασία, Σισμανίδης Παύλος και ο Διευθυντής του σχολείου Δούκας Σταύρος.

Μάγκου Νατάσα
γυμνάστρια στα Δημ. Σχ.
Άρδασσας και Ασβεστόπετρας

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε