Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας

Δείτε το στο slideshare.net

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β ΒΑΘΜΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Δείτε το στο slideshare.net

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Η παρούσα «βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επιμορφωτές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης β’ επιπέδου, στην ανεύρεση υλικού (εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη.

Στη βιβλιοθήκη αυτή, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να «καταθέτουν» υλικό (σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνοδευτικό υλικό) χαρακτηρίζοντάς το με κατάλληλα μεταδεδομένα (πχ Δημιουργός/ Συγγραφέας, δικαιώματα, Λογισμικό που αξιοποιεί, Γλώσσα κ.α.) και να αναζητούν υλικό θέτοντας σύνθετα κριτήρια αναζήτησης.

Η δομή/ οργάνωση της βιβλιοθήκης βασίζεται στην παρακάτω ακολουθία/ «δέντρο» ταξινόμησης: Κλάδος εκπαιδευτικών (πχ. ΠΕ04), Βαθμίδα εκπαίδευσης (πχ. Γυμνάσιο), Τάξη (πχ. Β’ Γυμνασίου), Μάθημα (πχ. Φυσική), Επιμέρους Ενότητες του μαθήματος (πχ. Κινήσεις, Ενέργεια, Θερμότητα)

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες «κατατίθενται» στην παρούσα βιβλιοθήκη με τη μορφή «εκπαιδευτικού πακέτου», το οποίο περιλαμβάνει σε ένα «συμπιεσμένο» αρχείο (πχ. σε μορφή .zip, .rar) τα παρακάτω:

  • Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου (πχ. σε μορφή .doc ή .pdf)
  • Φύλλο εργασίας μαθητή (πχ. σε μορφή .doc)
  • Άλλο/α αρχείο/α, εφόσον απαιτούνται για την εφαρμογή του παραπάνω εκπαιδευτικού σεναρίου, όπως είναι για παράδειγμα ένα εκτελέσιμο/ «αυτόνομο» αρχείο (πχ. ένα java applet) ή ένα αρχείο που έχει παραχθεί μέσω ενός εργαλείου εκπαιδευτικού λογισμικού (πχ. ένα αρχείο τύπου .ip, που έχει δημιουργηθεί με το Interactive Physics, ένα αρχείο τύπου .gsp που έχει δημιουργηθεί με το Sketchpad κ.α.).

Επίσης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει άλλο υλικό τα οποίο κρίνεται από το δημιουργό ή γενικότερα από τον εκπαιδευτικό που «καταθέτει» την εκπαιδευτική δραστηριότητα:

  • είτε απαραίτητο, για την υλοποίηση της παρούσας δραστηριότητας στην τάξη (πχ. ένα αρχείο κειμένου, υπολογισμών κλπ. για επεξεργασία από τους μαθητές στο πλαίσιο της διδασκαλίας),
  • είτε σκόπιμο να έρθει σε γνώση του δυνητικού χρήστη-εκπαιδευτικού (πχ. μια αξιολόγηση, μια σχετική δημοσίευση).

Στo «εκπαιδευτικό πακέτο» δεν περιλαμβάνεται το εργαλείο(α) ή τίτλος(οι) εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο αξιοποιείται (πχ. το ίδιο το Interactive Physics, το GeoGebra, το «Ανακαλύπτω τις Μηχανές», το «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» κ.α.).

Εισάγετε τους κωδικούς σας στο αριστερό μέρος της οθόνης (Σύνδεση) και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία στο μενού επιλογών (Επιλογές), προκειμένου να εισέλθετε στη Βιβλιοθήκη.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση της «βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι διαθέσιμο εδώ

 

2o Μάθημα Geogebra, Διχοτόμοι τριγώνου

1ο Μάθημα Geogebra, Διάμεσοι-κέντρο βάρους

DROPBOX

Δείτε το στο slideshare.net

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε το στο slideshare.net

Για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. …

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Διαβάστε όλο το άρθρο »

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1

Για την επιμόρφωση…

Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), όπως έχει καθιερωθεί να αναφέρονται, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και να φέρει θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.eikona1

Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικές επενδύσεις σε υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές εξοπλισμού για τα σχολεία, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να φέρουν τα αναμενόμενα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς τη συμβολή παράλληλων υποστηρικτικών ενεργειών με σπουδαιότερη μάλλον, την κατάλληλη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στην Ελλάδα, η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων Τ.Π.Ε. της εκπαιδευτικής κοινότητας προσεγγίστηκε αρχικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. το διάστημα 2000-2004, γνωστή ως «Επιμόρφωση Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και στη συνέχεια με την επιμόρφωση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.».

Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», που υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος», αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., την οποία επικαιροποιεί, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει ως προς το περιεχόμενο και επεκτείνει σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η ανάπτυξη και υλοποίηση της νέας επιμόρφωσης αφορά σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων:

α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες) και

β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»),

ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και θα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοειδών – «συναφών» κλάδων, δηλαδή ανά συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών.

Για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου προβλέπονται τέσσερεις (4) συστάδες «συναφών» κλάδων εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και υλοποίηση τεσσάρων (4) διακριτών σεμιναρίων (courses), ανά επίπεδο επιμόρφωσης, ενώ για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., δεδομένης της εξειδίκευσης και της εμβάθυνσης του προγράμματος σε ειδικότερα θέματα γνωστικών αντικειμένων, προβλέπονται περισσότερες συστάδες (12-13 συστάδες) και ισάριθμα διακριτά courses.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, σε ομάδες των 10-15 ατόμων, σε τρίωρες συνεδρίες, εν γένει μία φορά την εβδομάδα, από επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Για την κάλυψη ειδικών επιμορφωτικών αναγκών (πχ. απομακρυσμένων περιοχών, περιοχών με μικρό αριθμό δυνητικών επιμορφούμενων ή που παρουσιάζουν έλλειψη επιμορφωτών), προβλέπεται μέρος των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ να υλοποιηθεί με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (blended learning).

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων