Μαΐ 16 2018

Ανακοίνωση για την Τετάρτη 23-5-2018

                                    Μη λειτουργία Σχολείου

Το Σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη  23 Μαΐου 2018 λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ‘Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου’.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν άδεια απουσίας από τα καθήκοντά τους βάσει της υπ. αρ. Φ.12.1/2299 /28-3-2018 Απόφασης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας.

Μαΐ 16 2018

Ολοήμερο Πρόγραμμα σχ. έτ. 2018-19

                                                    Ολοήμερο Πρόγραμμα σχ. Έτ. 2018-19

                    Σχετ.:  αρ.πρωτ. 70279/Δ1, 3-5-2018, ΥΠ.Π.Ε.Θ., Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας & Σχολικής Ζωής

 

Οι γονείς- κηδεμόνες που  ενδιαφέρονται για τη φοίτηση του παιδιού τους  στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Πρόγραμμα το σχολικό έτος 2018-19,

παρακαλούνται να συμπληρώσουν  και να καταθέσουν   στο σχολείο

τη σχετική Αίτηση- Δήλωση ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2018-19 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παραθέτουμε σχετικές πληροφορίες:

1) Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων:

α) Εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας  στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) Οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα-δομές φιλοξενίας και τα παιδιά φοιτούν στο πρωινό πρόγραμμα σχολείων Π.Ε., Ρομά) και προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (εξαιρούνται οι μαθητές Ρομά).

γ) Οι γονείς/κηδεμόνες είναι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κτλ και προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

2) Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

3) Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης (15.00 ή 16.00) παραμένει η ίδια μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

4) Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπευθύνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος.

5) Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές.Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης μαθητών (7.00-8.00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών είναι 10 μαθητές.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο ολοήμερο τμήμα και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του με απόφαση του οικείου διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου.

6) Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται όταν ο μαθητής

συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου.

7) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων,

μετά τις 12 Ιουνίου 2018, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Μαΐ 15 2018

Ενημερωτικό Σημείωμα για Μουσικά & Καλλιτεχνικά Γυμνάσια σχ. έτ. 2018-19

Γνωστοποιούμε μέρος των Εγκυκλίων που  παραλάβαμε και αφορούν στη Διαδικασία Εισαγωγής- Εγγραφής  μαθητών στην Α΄  Τάξη Γυμνασίου των

  • Μουσικών Σχολείων
  • Καλλιτεχνικών Σχολείων

για το σχολικό έτος 2018-19.

____________________________________________________________________________________

1

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών  στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019»

…Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Γυμνασίων» (Β΄ 1371) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως 25 Ιουνίου

———————————————————————————————————————–

2

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών

Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019»

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών

Γυμνασίων. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β)Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

(Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της

περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018


 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε παρακάτω:

Μουσικά Σχολεία 2018-19

Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ 2018-19

Καλλιτεχνικά σχολεία 2018-19

Συνημμένα ΚAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2018-19

 

Η Διευθύντρια

Δρ Κ. Κανάρη

 

Μαΐ 15 2018

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Αγαπητοί Γονείς- Κηδεμόνες

παραθέτουμε μέρος του Ενημερωτικού Σημειώματος που απέστειλε η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ αναφορικά με τα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»:

«Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου στοχεύοντας πάντα στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών του Αμαρουσίου, πρόκειται να συμμετάσχει στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την σχολική χρονιά 2018-2019 λειτουργώντας Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) με αθλητικές  και πολιτιστικές δράσεις για παιδιά από 5-12 ετών.

Τα ΚΔΑΠ αποτελούν μία κοινωνική δομή για τη φύλαξη παιδιών σχολικής ηλικίας 5-12 χρόνων και υλοποιούνται από Δήμους, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), έχοντας ως στόχο τη  δημιουργική απασχόληση των παιδιών και την απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση κυρίως ανέργων και ειδικότερα των γυναικών.

Έτσι φέτος θέλοντας να δημιουργήσουμε Πρότυπους χώρους Απασχόλησης με έμπειρο και καταξιωμένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να δώσουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουν παιδιά του Δήμου μας ΔΩΡΕΑΝ σε Αθλητικές και Πολιτιστικές Δράσεις που θα γίνονται στα σχολεία μας, παρέχοντας Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προσπαθώντας να καλύψουμε όσο το δυνατόν  περισσότερες ανάγκες που αφορούν στις απαιτήσεις των παιδιών και των γονέων που θα συμμετέχουν στη δράση,σας καλούμε, να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής, (προσοχή τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με ακρίβεια) και να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εις διπλούν (ανάλογα με την εργασιακή σας κατάσταση) και να γίνεται αρωγοί της προσπάθειας μας αυτής.

Στόχος μας είναι τη νέα χρονιά να προσφέρουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες στα παιδιά του Δήμου μας.

…»

Πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΔΑΠ 2018-2019 για το πλήρες κείμενο.

Η Διευθύντρια

Μαΐ 14 2018

Eνημερωτικό Σημείωμα για τη Β΄ ξένη Γλώσσα στην Ε΄ τάξη του σχ. έτ. 2018-19

Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄ τάξης

 

Σας ενημερώνουμε για τη  Β΄  Ξένη Γλώσσα που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές στην Πέμπτη τάξη κατά την επόμενη σχολική χρονιά:

  1. Πρώτιστα πραγματοποιείται ενημέρωση μέσω της Επιστολής-ΟΔΗΓΙΑΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και για τις δύο γλώσσες (ΙΕΠ ΟΔΗΓΙΑ) που αφορά στην επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας.
  2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση (Δήλωση Επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας για 2018-9) με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στο Διευθυντή του Σχολείου τους έως 8 Ιουνίου 2018.
  3. Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.
  4. Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

  1. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Μαΐ 14 2018

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες των μαθητών της Στ΄τάξης

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Στ΄ τάξης παρακολουθούν ως 2η Ξένη Γλώσσα στην Α΄  τάξη Γυμνασίου τη Γλώσσα που διδάχτηκαν στο Δημοτικό (Γαλλική ή Γερμανική).

Υπάρχουν ωστόσο άλλα δύο ενδεχόμενα:

Α) να μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν την Ιταλική Γλώσσα εφόσον αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο όπου ανήκει ο μαθητής.

Αναφορικά με το ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι στο 1ο και 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου ΔΕΝ διδάσκεται η Ιταλική Γλώσσα.

Β) να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν (υπό προϋποθέσεις)  άλλη Γλώσσα στο Γυμνάσιο από αυτή  που διδάχτηκαν στο Δημοτικό.

Όποιος  λοιπόν, κατ’ εξαίρεση, έχει  λόγους να επιλέξει  στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η Ξένη Γλώσσα από αυτή που διδάχτηκε το παιδί του  στο Δημοτικό, πρέπει  να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 8η Ιουνίου 2018 στο Δημοτικό.

Αυτή η  αιτιολογημένη αίτηση για την αλλαγή της 2ης Ξένης Γλώσσας θα διαβιβαστεί από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο που θα φοιτήσει ο μαθητής.

Η Διευθύντρια

Κ. Κανάρη

Μαΐ 06 2018

Αναβολή Διδακτικής Επίσκεψης της Ε’ Τάξης

Γνωστοποιούμε ότι αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών  η αυριανή (ΔΕΥΤΕΡΑ, 7-5-2018)  προγραμματισμένη Διδακτική Επίσκεψη στην «Αρχαία Αγορά».

Συνεπώς, οι μαθητές της Πέμπτης Τάξης θα παρακολουθήσουν το τυπικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Σχολείο.

Η Διευθύντρια

Κ. Κανάρη

Απρ 26 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι στην Πρώτη (Α΄) Τάξη του Δημοτικού θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2018-19 οι μαθητές που γεννήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν σχετικές ΑΙΤΗΣΕΙΣ-Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγγραφής στο σχολείο, τις εργάσιμες μέρες, από 2 μέχρι 18 Μαΐου 2018 και ώρα 9:30- 12:00 π.μ.

Πατήστε Εγγραφή στην Α Δημ_2018-19 για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης.

Πατήστε επίσης ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

Απρ 16 2018

Δράση Εθελοντισμού στο Δήμο Αμαρουσίου

Γνωστοποιούμε τη Δράση Ενημέρωσης και Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμαρουσίου στις 21-4-2018. Πατήστε Δράση εθελοντισμού για να δείτε τη σχετική αφίσα.

Μαρ 25 2018

Παρέλαση 25ης Μαρτίου

Την Κυριακή, 25-3-2018, οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης Τάξης εκπροσώπησαν το Σχολείο μας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο. Ειδικότερα, παρέλασαν περήφανα κι οργανωμένα, κρατώντας  ψηλά την ελληνική σημαία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας τους συγχαίρει για την παρουσία τους!

Η Διευθύντρια

 

Παλαιότερα άρθρα «

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων