Ιούν 05 2017

Τα βήματα για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών

Συντάκτης: κάτω από Ψυχολογία και με ετικέτα: ,

Óôéãìéüôõðï áðü åîåôáóôéêü êÝíôñï óôï 3ï Ëýêåéï Ðýñãïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí ôçí ÄåõôÝñá 16 ÌáÀïõ 2016. Ïé õðïøÞöéïé ìáèçôÝò åîåôÜóôçêáí óôï ìÜèçìá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò Ãëþóóáò. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)

καλή επιτυχία παιδιά!

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις και το άγχος τους κορυφώνεται  

15 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση