Μαθητές

Για το σχολικό έτος 2012-2013 το μαθητικό δυναμικό του σχολείου έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α΄
τάξη

42

44

86

Α΄
τάξη

Β΄
τάξη

59

57

116

Β΄
τάξη

Γ΄
τάξη

57

49

106

Γ΄
τάξη

ΣΥΝΟΛΑ

158

150

308

ΣΥΝΟΛΑ