↑ Επιστροφή σε Γονείς

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Ό,τι θα θέλατε να μάθετε για απουσίες – μαθήματα – εξετάσεις

Αγαπητοί γονείς

H τακτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο είναι θέμα ιδιαίτερης σημασίας, διότι αφενός μεν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κατάρτιση και καλή επίδοση τους στα μαθήματα, αφετέρου δε καθορίζει τη συμμετοχή τους ή όχι στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος κάθε διδακτικού έτους.

Για το λόγο αυτό, το σχολείο μας σας ενημερώνει για τις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις που αφορούν στις απουσίες και για αυτό σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τη φοίτηση των παιδιών σας, να ενημερώνετε το σχολείο για κάθε απουσία τους και να φροντίζετε έγκαιρα για την γραπτή δικαιολόγησή της.

Φροντίστε να συνηθίσουν τα παιδιά σας να έρχονται 5 (πέντε ) λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου για είσοδο. Η πόρτα θα κλείνει και δε θα μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα.


• Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας

ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να έχουν τακτική επικοινωνία

με το Σχολείο.

Όταν ένας μαθητής / μία μαθήτρια σημειώσει περισσότερες από 30 (τριάντα) απουσίες τότε το σχολείο

ειδοποιεί τον κηδεμόνα του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Σχολείο μέσα σε 5 (πέντε)

ημέρες να ενημερωθεί εγγράφως για τη φοίτηση.


• Δικαιολόγηση απουσιών

1. Οι απουσίες μέχρι και δύο (2) συνεχόμενες ημέρες μπορούν να δικαιολογηθούν από τον κηδεμόνα του μαθητή, ο οποίος οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να προσέλθει στη γραμματεία του Γυμνασίου και να υπογράψει σχετικό έντυπο εντός δέκα (10) (το πολύ) εργάσιμων ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

Προσοχή: O κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και δέκα (10) συνολικά ημέρες απουσιών του παιδιού καθ ́ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Αν καλύψει αυτό το όριο των 10 ημερών θα δικαιολογεί τις απουσίες μόνο με ιατρική βεβαίωση.

2. Για απουσίες πάνω από δύο (2) ημέρες ο κηδεμόνας οφείλει επιπλέον να προσκομίσει στη γραμματεία του σχολείου μας ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται η ασθένεια του μαθητή και οι συγκεκριμένες ημέρες που δεν προσήλθε στο σχολείο. H δικαιολόγηση των απουσιών για λόγους υγείας γίνεται πάλιεντός δέκα (10) ημέρες, το αργότερο, από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Ας σημειωθεί ότι ο Σύλλογος των καθηγητών δε δεσμεύεται να λάβει υπόψη του δικαιολογητικά ασθένειας εάν έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

3. Δεν δικαιολογούνται:

α) Απουσία της πρώτης, τελευταίας ή και μιας ενδιάμεσης διδακτικής ώρας του ημερήσιου προγράμματος παρά μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος.

β) Όσες απουσίες πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του δ/ντή του σχολείου κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος.

γ) Οι απουσίες ομαδικής αποχής των μαθητών για οποιοδήποτε λόγο.

4.Αν ο μαθητής αρρωστήσει ξαφνικά ή είναι ανάγκη να φύγει από το σχολείο πριν τελειώσει το πρόγραμμα τότε ο μαθητής ενημερώνει τον Διευθυντή και αυτός τους γονείς.

Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

α) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64

β) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες όμως οι 50 είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες και οι υπόλοιπες αδικαιολόγητες.

γ) το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 164 και παράλληλα, συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

i) Οι 100 απουσίες είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες

ii) O Γεν. Μέσος Όρος επίδοσης του μαθητή είναι τουλάχιστον 15

iii) η διαγωγή του κοσμιότατη (με πράξη Συλλόγου διδασκόντων)

Οι μαθητές με επαρκή φοίτηση προσέρχονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο.

2. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 164, από τις οποίες οι 100 απουσίες είναι μεν δικαιολογημένες, αλλά δε συντρέχουν οι άλλες δύο προϋποθέσεις της καλής επίδοσης (Γεν. Μ.Ο τουλάχιστον ”15”)

και της κοσμιότατης διαγωγής.

β) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 164 και μέχρι 214 και,παράλληλα,συντρέχουν οι προϋποθέσεις:

i) οι 150 είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες

ii) η επίδοση του μαθητή στα μαθήματα καλή (Γεν. Μ.0 τουλάχιστον ”15”)

iii) η διαγωγή του κοσμιότατη.

Οι μαθητές με ελλιπή φοίτηση παραπέμπονται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο.

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 64 χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν

παραπάνω.

Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση υποχρεούνται σε επανάληψη της ίδια τάξης.

Αξιολόγηση των μαθητών

Στο 1ο και στο 2ο τρίμηνο οι μαθητές όλων των τάξεων γράφουν υποχρεωτικά ωριαία επαναληπτικά διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα σε μία ευρύτερη ενότητα καθώς και ωριαία προαιρετικά διαγωνίσματα ή ολιγόλεπτα τεστ στο μάθημα της ημέρας. Όλα τα διαγωνίσματα είναι χωρίς προειδοποίηση.  Για το λόγο αυτό πρέπει να διαβάζουν καθημερινά.

Εξαγωγή αποτελέσματος προόδου για τους μαθητές των Γυμνασίων

1. Ένας μαθητής/τρια προάγεται όταν:

α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό >= 10

β) Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα <ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό < 10 και Μέσο όρο όλων των μαθημάτων >= 10

γ) Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα < ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό < 10 κα Μέσο όρο όλων των <ΒΑΣΙΚΩΝ> μαθημάτων >= 12.5

δ) Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα <ΒΑΣΙΚΑ> και <ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό < 10 και Μέσο όρο όλων των μαθημάτων >= 10 και Μέσο όρο όλων των <ΒΑΣΙΚΩΝ> μαθημάτων >= 12.5

2. Ένας μαθητής/τρια παραπέμπεται όταν:

Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα βαθμό<10 και δεν πληρούνται οι προηγούμενοι όροι.

3. Ένας μαθητής/τρια απορρίπτεται όταν:

Όταν δεν πληρούνται όλοι οι προηγούμενοι όροι. Δηλαδή όταν έχει σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα βαθμό < 10

Σχολικό και διδακτικό έτος

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

Τρίμηνα

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τρίμηνα.

α)  Α΄ τρίμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου

β) Β΄ τρίμηνο από 1η Δεκεμβρίου μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου

γ) Γ΄ τρίμηνο από 1η Μαρτίου μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων (καθορίζεται κάθε χρόνο).

Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξετάσεις κάθε είδους γίνονται κατά τις εξεταστικές περιόδους:

α) Μαίου-Ιουνίου, εκτός από τις παραπεμπτικές

β) Σεπτεμβρίου (1-10 Σεπτεμβρίου),

γ) Φεβρουαρίου (Προσοχή! από 1 έως τέλος Φεβρουαρίου), μόνο για τους μαθητές της Γ! Τάξης που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις του προηγούμενου έτους.

Η εξέταση  κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου γίνεται παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο μαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες, κάθε φορά διατάξεις.

Τρόπος αξιολόγησης μαθητών

1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία

β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), που διενεργούνται στην ύλη του μαθήματος της ημέρας, χωρίς προειδοποίηση.

γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και κα­λύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση
δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας

ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες

ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και των τριών την εβδομάδα.

Διδασκόμενα Μαθήματα Γυμνασίου 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ Β’ Γ’
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 2
2 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 2 2 2
3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ 3 3 3
4 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2 2 2
5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 2 2
6 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2
7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 0 0 2
8 ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 2
9 ΓΑΛΛΙΚΑ 2 2 2
10 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2 2 2
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4
12 ΦΥΣΙΚΗ 1 2 2
13 ΧΗΜΕΙΑ 0 1 1
14 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2 0
15 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 1 1
16 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 2
17 ΜΟΥΣΙΚΗ 1 1 1
18 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1 1 1
19 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 1 0
20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 1 1
21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 1 1
22 ΣΕΠ 0 0 0
23 ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΤΖΕΚΤ/span> 1 1 2

Επιλογή θεμάτων γραπτών εξετάσεων

Κοινά Θέματα

Σε όλα τα τμήματα της ιδίας τάξης του ιδίου σχολείου για το ίδιο μάθημα δίνονται κοινά θέματα από τον καθηγητή ή τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός αποχρών λόγος ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα και κατατίθεται στο σχολείο.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Στην Α’ τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα από τα διδαγμένα κείμενα, -χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν και ζητούνται να απαντηθούν:

α) Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

β) Μία (1) άσκηση συντακτικού που βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες.

γ) Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές – σημασιολογικές που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

δ) Δύο (2) ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου που βαθμολογούνται με τέσσερις (4) μονάδες η καθεμία [σύνολο οκτώ (8) μονάδες]. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα η κάθε μία.

2. Στη Β’ τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν, και ζητούνται να απαντηθούν:

α) Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

β) Δύο (2) ασκήσεις συντακτικού που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

γ) Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές που βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες].

δ) Τρεις (3) ερωτήσεις περιεχομένου από τις οποίες : – δύο αναφέρονται στην κατανόηση του κειμένου που δίνεται για εξέταση και – μία ζητεί τη σύγκριση σύντομου παράλληλου κειμένου (από αυτά των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) με το εξεταζόμενο. Κάθε επιμέρους ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες (2χ3=6).

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Δίνεται διδαγμένο κείμενο (20-30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις:

Ερώτηση 1η:  Αφορά το γραμματειακό είδος και το συγγραφέα του κειμένου την εποχή και το έργο του συγγραφέα). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Ερώτηση 2η: Αφορά το περιεχόμενο του κειμένου που εξετάζεται (κατανόηση ή σύντομη αποτίμηση φράσεων ή τμημάτων του κειμένου ή διερεύνηση θεμάτων- προβλημάτων ή περίληψη). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Ερώτηση 3η: Αφορά τη δομή του κειμένου και μπορεί να αναλύεται σε δύε ισοδύναμα υποερωτήματα. όπως :

α. Χωρισμός σε μικρότερες ενότητες με κριτήρια αφηγηματικά η θεματικά και απόδοση πλαγιότιτλων.

β. Εντοπισμός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών -τρόπων .αφηγηματικής και περιγραφικής τεχνικής : – οπτική της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη, μικτή) – διάλογος, μονόλογος, ειρωνεία, σχόλιο – λειτουργία του χρόνου (προοικονομίες και επιβραδύνσεις) – σχήματα λόγου (παρομοίωση, μεταφορά κ.α) Η ερώτηση βαθμολογείται με έξη (6) μονάδες (3+3).

Ερώτηση 4η: Μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα που αναφέρονται

α) σε χαρακτηρισμούς προσώπων (στάσεις, σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα. αξίες, ιδέες, συμπεριφορά των προσώπων του κειμένου και αντίκτυπος στα άλλα κειμενικά πρόσωπα).

β) σε συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση στοιχείων του πολιτισμού που εντοπίζονται στο κείμενο (θεσμοί, ήθη και έθιμα, αξίες, ιδέες, οικονομία, υλικά αγαθά, κ.α.) ή στη σύγκριση ενός παράλληλου κειμένου με το κύριο κείμενο όσον αφορά ιδέες, αξίες ή στάσεις και συμπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ’ αυτά. Η σύγκριση μπορεί να ζητηθεί μόνο στη Γ’ τάξη Γυμνασίου, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τα κείμενα και να δημιουργήσουν το δικό τους κείμενο σε 80-120 λέξεις σε προσεγμένο – γλωσσικά και ορθογραφικά – λόγο. Η ερώτηση βαθμολογείται με έξη (6) μονάδες (3+3).

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Οι μαθητές απαντούν σε τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν πεζό ή ποιητικό κείμενο (ολόκληρο ή απόσπασμα) διδαγμένο στην οικεία τάξη. Η κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. τα οποία προέρχονται από την ίδια θεματική ενότητα.

Οι ερωτήσεις αναφέρονται:

Ερώτηση 1η: Στο περιεχόμενο του κειμένου (κατανόηση ή ερμηνεία ή σύντομη αποτίμηση φράσεων / τμημάτων του κειμένου ή περίληψη).

Ερώτηση 2η:  Στη δομή του κειμένου (μορφοποίηση παραγράφων ή θεματικές ενότητες ή αφηγηματικές τεχνικές).

Ερώτηση 3η: Στη γλωσσική αποτίμηση του κειμένου. Η ερώτηση αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα: α. κύρια γνωρίσματα ή ιδιοτυπίες στη γλώσσα και την έκφραση κ.ά β. σχήματα λόγου (εικόνες, μεταφορές κ.α).

Ερώτηση 4η:  Στην αξιολογική κρίση του συγκεκριμένου κειμένου. Η ερώτηση εναλλακτικά μπορεί να περιλαμβάνει : χαρακτηρισμούς προσώπων ή και καταστάσεων, εντοπισμό ή και παραλληλισμό αξιών και ιδεών που έχουν σχέση με την εποχή του έργου και τη βιωματικότητα των μαθητών, σύγκριση με άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα ή άλλων συγγραφέων της εποχής ή της Σχολής (μόνο για τη Γ’ τάξη Γυμνασίου). Οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες και βαθμολογούνται με πέντε (5) μονάδες η κάθε μία (4X5=20).

Γλωσσική Διδασκαλία

Για την εξέταση στη Γλωσσική Διδασκαλία δίνεται στους μαθητές ένα κείμενο (ή απόσπασμα του), φωτοτυπημένο από το σχολικό ή άλλο βιβλίο ή από εφημερίδα ή περιοδικό ή ένα κείμενο ειδικά τροποποιημένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης. Το κείμενο ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης και σχετίζεται με τους θεματικούς κύκλους οι οποίοι περιέχονται στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Το κείμενο αυτό είναι δυνατόν να συνοδεύεται από σκίτσα ή άλλες εικόνες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη θεματική. Οι μαθητές καλούνται :

1. Να απαντήσουν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών :

α) στην κατανόηση του κειμένου με απάντηση σε μία ερώτηση για το περιεχόμενο του κειμένου ή με την περιληπτική απόδοση του με 50-80 λέξεις

β) στην αναγνώριση της οργάνωσης του κειμένου (σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων, διαρθρωτικές λέξεις, τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κ.λ.π.)

γ) στην αναγνώριση της λειτουργίας των μορφοσυντακτικών δομών – φαινομένων που έχουν διδαχθεί και που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου δ. στην αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειμένου (συνώνυμα, αντώνυμα, σημασία λέξεων κ.λ.π.)

2. Να συντάξουν ένα κείμενο 2-3 παραγράφων σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του κειμένου που επεξεργάστηκαν, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Το πρώτο μέρος της εξέτασης βαθμολογείται με 10 μονάδες [δηλαδή τέσσερις (4) ερωτήσεις Χ 2,5 μονάδες]. Το δεύτερο μέρος της εξέτασης (παραγωγή κειμένου) βαθμολογείται επίσης με 10 μονάδες.

Ιστορία

Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν τις τρεις. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4 Χ 5=20).

Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κ.λ.π.).

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών /τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα.

Στη Γ’ τάξη μπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειμενική γνώμη που εκτίθεται σε μια ιστορική πηγή κ.λ.π.

Και στις δύο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να, προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.

Μαθηματικά

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου διεξάγονται ως εξής:

α) Θεωρία: Οι μαθητές υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός απλού από δύο τιθέμ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?page_id=579

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων