«

»

Φεβ 10 2013

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Τα πάντα για τη λειτουργία των σχολείων

1Σχολικό και διδακτικό έτος

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

Τρίμηνα

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τρίμηνα.

α) Α΄ τρίμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου

β) Β΄ τρίμηνο από 1η Δεκεμβρίου μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου

γ) Γ΄ τρίμηνο από 1η Μαρτίου μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων (καθορίζεται κάθε χρόνο).

Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξετάσεις κάθε είδους γίνονται κατά τις εξεταστικές περιόδους:

α) Μαίου-Ιουνίου, εκτός από τις παραπεμπτικές

β) Σεπτεμβρίου (1-10 Σεπτεμβρίου),

γ) Φεβρουαρίου (από 1 έως τέλος Φεβρουαρίου), μόνο για τους μαθητές που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις.

Η εξέταση κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου γίνεται παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο μαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες, κάθε φορά διατάξεις.

Τρόπος αξιολόγησης μαθητών

1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία

β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), που διενεργούνται στην ύλη του μαθήματος της ημέρας, χωρίς προειδοποίηση.

γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και κα­λύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση
δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας

ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες

ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και των τριών την εβδομάδα.

Επιλογή θεμάτων γραπτών εξετάσεων

Κοινά Θέματα

Σε όλα τα τμήματα της ιδίας τάξης του ιδίου σχολείου για το ίδιο μάθημα δίνονται κοινά θέματα από τον καθηγητή ή τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός αποχρών λόγος ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα και κατατίθεται στο σχολείο.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Στην Α’ τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα από τα διδαγμένα κείμενα, -χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν και ζητούνται να απαντηθούν:

α) Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

β) Μία (1) άσκηση συντακτικού που βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες.

γ) Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές – σημασιολογικές που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

δ) Δύο (2) ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου που βαθμολογούνται με τέσσερις (4) μονάδες η καθεμία [σύνολο οκτώ (8) μονάδες]. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα η κάθε μία.

2. Στη Β’ τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν, και ζητούνται να απαντηθούν:

α) Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

β) Δύο (2) ασκήσεις συντακτικού που βαθμολογούνται με δυόμισι (2.5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες].

γ) Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές που βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες].

δ) Τρεις (3) ερωτήσεις περιεχομένου από τις οποίες : – δύο αναφέρονται στην κατανόηση του κειμένου που δίνεται για εξέταση και – μία ζητεί τη σύγκριση σύντομου παράλληλου κειμένου (από αυτά των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) με το εξεταζόμενο. Κάθε επιμέρους ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες (2χ3=6).

3. Στη Γ’ τάξη δίνεται στους μαθητές ένα (1) από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια, αυτούσιο ή διασκευασμένο, και ζητούνται:

α) Η μετάφραση 8-10 στίχων του, η οποία βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες

β) Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής οι οποίες βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]

γ) Δύο (2) ασκήσεις συντακτικού οι οποίες βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]

δ) Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές – σημασιολογικές οι οποίες βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]

ε) Δύο (2) ασκήσεις κατανόησης περιεχομένου. Από αυτές η μία μπορεί να ζητεί τη σύγκριση σύντομου παράλληλου κειμένου (από αυτά των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) με το εξεταζόμενο. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες].

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Δίνεται διδαγμένο κείμενο (20-30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις:

Ερώτηση 1η: Αφορά το γραμματειακό είδος και το συγγραφέα του κειμένου την εποχή και το έργο του συγγραφέα). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Ερώτηση 2η: Αφορά το περιεχόμενο του κειμένου που εξετάζεται (κατανόηση ή σύντομη αποτίμηση φράσεων ή τμημάτων του κειμένου ή διερεύνηση θεμάτων- προβλημάτων ή περίληψη). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Ερώτηση 3η: Αφορά τη δομή του κειμένου και μπορεί να αναλύεται σε δύε ισοδύναμα υποερωτήματα. όπως :

α. Χωρισμός σε μικρότερες ενότητες με κριτήρια αφηγηματικά η θεματικά και απόδοση πλαγιότιτλων.

β. Εντοπισμός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών -τρόπων .αφηγηματικής και περιγραφικής τεχνικής : – οπτική της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη, μικτή) – διάλογος, μονόλογος, ειρωνεία, σχόλιο – λειτουργία του χρόνου (προοικονομίες και επιβραδύνσεις) – σχήματα λόγου (παρομοίωση, μεταφορά κ.α) Η ερώτηση βαθμολογείται με έξη (6) μονάδες (3+3).

Ερώτηση 4η: Μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα που αναφέρονται

α) σε χαρακτηρισμούς προσώπων (στάσεις, σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα. αξίες, ιδέες, συμπεριφορά των προσώπων του κειμένου και αντίκτυπος στα άλλα κειμενικά πρόσωπα).

β) σε συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση στοιχείων του πολιτισμού που εντοπίζονται στο κείμενο (θεσμοί, ήθη και έθιμα, αξίες, ιδέες, οικονομία, υλικά αγαθά, κ.α.) ή στη σύγκριση ενός παράλληλου κειμένου με το κύριο κείμενο όσον αφορά ιδέες, αξίες ή στάσεις και συμπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ’ αυτά. Η σύγκριση μπορεί να ζητηθεί μόνο στη Γ’ τάξη Γυμνασίου, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τα κείμενα και να δημιουργήσουν το δικό τους κείμενο σε 80-120 λέξεις σε προσεγμένο – γλωσσικά και ορθογραφικά – λόγο. Η ερώτηση βαθμολογείται με έξη (6) μονάδες (3+3).

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Οι μαθητές απαντούν σε τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν πεζό ή ποιητικό κείμενο (ολόκληρο ή απόσπασμα) διδαγμένο στην οικεία τάξη. Η κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. τα οποία προέρχονται από την ίδια θεματική ενότητα.

Οι ερωτήσεις αναφέρονται:

Ερώτηση 1η: Στο περιεχόμενο του κειμένου (κατανόηση ή ερμηνεία ή σύντομη αποτίμηση φράσεων / τμημάτων του κειμένου ή περίληψη).

Ερώτηση 2η: Στη δομή του κειμένου (μορφοποίηση παραγράφων ή θεματικές ενότητες ή αφηγηματικές τεχνικές).

Ερώτηση 3η: Στη γλωσσική αποτίμηση του κειμένου. Η ερώτηση αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα: α. κύρια γνωρίσματα ή ιδιοτυπίες στη γλώσσα και την έκφραση κ.ά β. σχήματα λόγου (εικόνες, μεταφορές κ.α).

Ερώτηση 4η: Στην αξιολογική κρίση του συγκεκριμένου κειμένου. Η ερώτηση εναλλακτικά μπορεί να περιλαμβάνει : χαρακτηρισμούς προσώπων ή και καταστάσεων, εντοπισμό ή και παραλληλισμό αξιών και ιδεών που έχουν σχέση με την εποχή του έργου και τη βιωματικότητα των μαθητών, σύγκριση με άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα ή άλλων συγγραφέων της εποχής ή της Σχολής (μόνο για τη Γ’ τάξη Γυμνασίου). Οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες και βαθμολογούνται με πέντε (5) μονάδες η κάθε μία (4X5=20).

Γλωσσική Διδασκαλία

Για την εξέταση στη Γλωσσική Διδασκαλία δίνεται στους μαθητές ένα κείμενο (ή απόσπασμα του), φωτοτυπημένο από το σχολικό ή άλλο βιβλίο ή από εφημερίδα ή περιοδικό ή ένα κείμενο ειδικά τροποποιημένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης. Το κείμενο ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης και σχετίζεται με τους θεματικούς κύκλους οι οποίοι περιέχονται στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Το κείμενο αυτό είναι δυνατόν να συνοδεύεται από σκίτσα ή άλλες εικόνες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη θεματική. Οι μαθητές καλούνται :

1. Να απαντήσουν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών :

α) στην κατανόηση του κειμένου με απάντηση σε μία ερώτηση για το περιεχόμενο του κειμένου ή με την περιληπτική απόδοση του με 50-80 λέξεις

β) στην αναγνώριση της οργάνωσης του κειμένου (σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων, διαρθρωτικές λέξεις, τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κ.λ.π.)

γ) στην αναγνώριση της λειτουργίας των μορφοσυντακτικών δομών – φαινομένων που έχουν διδαχθεί και που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου δ. στην αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειμένου (συνώνυμα, αντώνυμα, σημασία λέξεων κ.λ.π.)

2. Να συντάξουν ένα κείμενο 2-3 παραγράφων σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του κειμένου που επεξεργάστηκαν, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Το πρώτο μέρος της εξέτασης βαθμολογείται με 10 μονάδες [δηλαδή τέσσερις (4) ερωτήσεις Χ 2,5 μονάδες]. Το δεύτερο μέρος της εξέτασης (παραγωγή κειμένου) βαθμολογείται επίσης με 10 μονάδες.

Ιστορία

Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν τις τρεις. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4 Χ 5=20).

Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κ.λ.π.).

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών /τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα.

Στη Γ’ τάξη μπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειμενική γνώμη που εκτίθεται σε μια ιστορική πηγή κ.λ.π.

Και στις δύο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να, προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.

Μαθηματικά

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου διεξάγονται ως εξής:

α) Θεωρία: Οι μαθητές υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός απλού από δύο τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης. Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας.

β) Ασκήσεις: Οι μαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο από τρεις ασκήσεις ή προβλήματα. Κάθε ένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε βήματα.

Η απάντηση στο θέμα της θεωρίας και η κάθε μία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα.

Επειδή το περιεχόμενο των βιβλίων των Μαθηματικών του Γυμνασίου χωρίζεται σε δύο μέρη (Α΄ μέρος: Άλγεβρα και Β΄ μέρος: Γεωμετρία), τα οποία διδάσκονται παράλληλα, προτείνουμε, κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου, η επιλογή των θεμάτων να γίνει ως εξής:

Για μεν τις Α΄ και Β΄ τάξεις:

α) Θεωρία: Ένα θέμα από την Άλγεβρα και ένα θέμα από τη Γεωμετρία.
β) Ασκήσεις: Δύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και μία από τη Γεωμετρία ή δύο ασκήσεις από τη Γεωμετρία και μία από την Άλγεβρα.

Ενώ για τη Γ΄ τάξη, στην οποία η σχέση ωρών Άλγεβρας –Γεωμετρίας είναι περίπου 70/30:
α) Θεωρία: Ένα θέμα από την Άλγεβρα και ένα θέμα από τη Γεωμετρία.

β) Ασκήσεις: Δύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και μία από τη Γεωμετρία.

Οι μαθητές υποχρεούνται α) σε διαπραγμάτευση ενός από δύο απλά θέματα θεωρίας εκ της διδαγμένης ύλης σε κάθε κλάδο του μαθήματος και β) σε λύση δύο εκ τριών ασκήσεων ή προβλημάτων από την ίδια ύλη κάθε κλάδου. Καθένα από τα θέματα θεωρίας δύναται να αποτελείται από τρία το πολύ απλά ερωτήματα. Η απάντηση επί του θέματος της θεωρίας και καθεμιά από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα.

Σύμφωνα με την 1526/29-3-80 εγκύκλιο, μπορεί να δίνονται και ασκήσεις εκτός διδακτικού βιβλίου.

Φυσική, Χημεία

Οι μαθητές υποχρεούνται σε απάντηση κατ’ επιλογήν σε 6 από 9 ερωτήσεις που λαμβάνονται από διαφορετικά κατά το δυνατόν κεφάλαια της διδαγμένης ύλης. Στους κλάδους του μαθήματος η γραπτή εξέταση διεξάγεται χωριστά και όχι κατά τις ίδιες ώρες.

Σύμφωνα με τη Γ2/1732/26.4.88 εγκύκλιο, στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας τα θέματα Θεωρίας μπορούν να αναλύονται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ιδίας ενότητας. Σύμφωνα με την 1526/29-3-80 εγκύκλιο, μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας μπορεί να δίνονται και ασκήσεις εκτός διδακτικού βιβλίου.

Ξένη γλώσσα

Ζητείται από τους μαθητές: α

α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή γραμμένο στον πίνακα και αποτελείται από 70-1000 λέξεις στην Α’ τάξη και από 100-130 λέξεις στις Β’ και Γ’ τάξεις.

β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, μέσα ή έξω από το κείμενο, σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις και είναι του τύπου: συμπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή μικρών παραγράφων, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις. Οι ερωτήσεις-παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και διανέμονται σ’ αυτούς πολυγραφημένες ή αναγράφονται στον πίνακα.

γ) Από τους μαθητές της Β’ και Γ’ τάξεως στη γραπτή αυτή επανεξέταση ζητείται επιπλέον η γραφή καθ’ υπαγόρευση διδαγμένου κειμένου 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείμενα της επανεξετάσεως η κάθε ερώτηση-παρατήρηση στην Α’ τάξη βαθμολογείται με μονάδες-παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία με μονάδες 1-4. Κανένα γραπτό δε βαθμολογείται με βαθμό κάτω από το ένα (1).

Σχέδιο

Στο μάθημα του Σχεδίου η εξέταση συνίσταται σε ιχνογράφηση ή σχεδίαση ενός αντικειμένου ή θέματος ανάλογου με αυτά που διδάχτηκαν στην οικεία τάξη.

Πληροφορική

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης υποχρεούνται να απαντήσουν στις έξι (6) από τις εννέα (9) ερωτήσεις θεωρητικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις εφαρμοσμένου χαρακτήρα δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τρεις (3).

Η αξιολόγηση του μαθήματος της πληροφορικής-τεχνολογίας θα είναι προφορική στις Α’ και Β’ τάξεις των Γυμνασίων και δεν θα διεξαχθεί γραπτή δοκιμασία

Λοιπά μαθήματα

Οι μαθητές των Γυμνασίων υποχρεούνται να απαντήσουν κατ’ επιλογήν σε 6 από 9 ερωτήσεις που λαμβάνονται από διαφορετικά κατά το δυνατόν κεφάλαια της διδαγμένης ύλης.

Μαθήματα στα οποία δε γίνονται γραπτές εξετάσεις

Δε γίνεται γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Β’ ομάδας εκτός του Σχεδίου στο μάθημα των Καλλιτεχνικών.

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου

Τον Ιούνιο, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα τα μαθήματα που διδάχτηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από το σύλλογο και ανακοινώνεται στους μαθητές.

Σε ποια μαθήματα δε γίνεται ανακεφαλαιωτική εξέταση

Δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στη Φυσική Αγωγή, τη Μουσική, την Οικιακή Οικονομία, την Τεχνολογία, τα Καλλιτεχνικά και το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχο­λείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστο­ποιείται στους μαθητές. Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης.

Διάρκεια εξέτασης

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος δε μπορεί να είναι μικρότερη από 1 1/2 και περισσότερη από 2 1/2 ώρες.

Διατύπωση θεμάτων

Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τα θέματα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.

Κοινά θέματα

Σε όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης του ίδιου σχολείου για το ίδιο μάθημα δίνονται κοινά θέματα από τον καθηγητή ή τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα και που κατατίθεται στο σχολείο.

Επιτηρητές

Οι γραπτές δοκιμασίες γίνονται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείο μάθημα και του Διευθυντή ή ενός συν-επιτηρητή που ορίζεται από τον Διευθυντή και περισσοτέρων συν-επιτηρητών εάν κάθε τάξη διαιρεθεί σε περισσότερα του ενός τμήματα

Εκφώνηση ονομάτων μαθητών

Πριν από την ανάγνωση των προτεινόμενων ζητημάτων εκφωνούνται τα ονόματα των μαθητών από ειδική κατάσταση για την εξακρίβωση των παρόντων.

Παράδοση γραπτών δοκιμίων

Τα υπαγορευόμενα ζητήματα γράφονται από τους μαθητές επί φύλλου χάρτου που φέρει την σφραγίδα του σχολείου και τη μονογραφή του διευθυντή. Επί των φύλλων τούτων γράφονται από τους εξεταζόμενους οι λύσεις των ζητημάτων, στο τέλος των οποίων υπογράφει ο συν-επιτηρητής.

Τα γραπτά δοκίμια παραδίδονται από τους μαθητές στους συν-επιτηρητές καθηγητές, οι οποίοι τα παραδίδουν αμέσως στον αρμόδιο προς βαθμολόγηση καθηγητή.

Κατά την παράδοση των γραπτών δοκιμίων από τους μαθητές, ο αρμόδιος καθηγητής του οικείου μαθήματος και ο συν-επιτηρητής ελέγχουν από κοινού, αν ο αριθμός των δοκιμίων συμπίπτει προς τον αριθμό των μαθητών.

Μαθητής που δεν παρέδωσε το δοκίμιο βαθμολογείται με το βαθμό 1, συντασσομένου πρακτικού του Συλλόγου.

Βαθμολόγηση γραπτών

Ο αρμόδιος προς βαθμολόγηση καθηγητής οφείλει να καταθέσει τα γραπτά δοκίμια στο γραφείο της Διευθύνσεως διορθωμένα και βαθμολογημένα εντός 3 έως 5 ημερών το πολύ από του πέρατος της δοκιμασίας σε κάθε μάθημα. Τα γραπτά αυτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου μέχρι τη λήξη του επομένου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται.

Υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική

Στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου, οι μαθητές για τους προβλέπεται οποίους από τις κείμενες διατάξεις προφορική εξέταση, εξετάζονται προφορικά από τον οικείο καθηγητή που διδάσκει το μάθημα, στα ίδια θέματα στα οποία οι λοιποί συμμαθητές τους εξετάζονται γραπτά.

Μαθητές που συλλαμβάνονται να αντιγράφουν

Μαθητής συλλαμβάνεται σε κάποια γραπτή δοκιμασία να αντιγράφει από βιβλίο, σημειώσεις εν γένει ή γραπτού δοκιμίου άλλου συμμαθητή του βαθμολογείται με το βαθμό κακώς 1, «ει δυνατόν προσαρτωμένων των στοιχείων εξ ων αντέγραψεν εις το εξεταστικόν του δοκίμιον, αναγραφομένης απαραιτήτως σχετικής παρατηρήσεως επί του γραπτού δοκιμίου παρά των συνεπιτηρούντων καθηγητών».

Ο μέσος όρος βαθμολογίας για κάθε μάθημα

1. Η βαθμολόγηση της επιδόσεως των μαθητών γίνεται με ακέραιους αριθμούς. Κατά την εξαγωγή όμως των μέσων όρων το τυχόν κλασματικό μέρος του βαθμού, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, λογίζεται ως ακέραιη μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του αλλιώς παραλείπεται.

2. Ο μέσος όρος για κάθε μάθημα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης του Ιουνίου, διαιρούμενο διά τέσσερα. Παράδειγμα: (α΄ τρίμηνο 13 + β΄ τρίμηνο 14 + γ΄ τρίμηνο 14 + Ιούνιος 11=52): 4 = 13 τελικός βαθμός μαθήματος. Στα μαθήματα για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση ως βαθμός ετή­σιας επίδοσης λογίζεται το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων, διαιρούμενο διά τρία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο λείπει ο ένας από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς επιμελείας και επίδοσης σε ένα μάθημα, ο βαθμός ετησίας προόδου του μαθήματος αυτού είναι ο μέσος όρος των δύο άλλων τριμηνιαίων βαθμών του μαθητή.

Αν υπάρχει ένας μόνο τριμηνιαίος βαθμός επιμελείας και επιδόσεως για ένα μαθητή σε κάποιο μάθημα, ως βαθμός ετήσιας προόδου του στο μάθημα αυτό θεωρείται ο τριμηνιαίος αυτός βαθμός.

Αν δεν κατατέθηκε τριμηνιαίος βαθμός σε κάποιο μάθημα και στα τρία τρίμηνα χωρίς υπαιτιότητα του μαθητή και η φοίτηση του έχει χαρακτηριστεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενικής προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση του μαθητή στην ύλη του τρίτου τριμήνου του οικείου μαθήματος, το αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί τον ετήσιο βαθμό επιδόσεως του μαθήματος.

Αν ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διεξαγωγής των παραπεμπτικών εξετάσεων, βαθμολογείται με μονάδα και εξάγεται το αποτέλεσμα με ειδική πράξη του συλλόγου.

Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους, ως βαθμός ετησίας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων.

3. Στα μαθήματα που έχουν κλάδους (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, με κλάδους Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, με κλάδους Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία, Αισθητική Αγωγή με κλάδους Καλλιτεχνικά και Μουσική, Πληροφορική-Τεχνολογία με κλάδους Πληροφορική και Τεχνολογία και ε) Φυσική-Χημεία με κλάδους Φυσική και Χημεία) ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά. Ο μέσος όρος των κλάδων μαθήματος αποτελεί τον γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα.

Παράδειγμα: αν ο μέσος όρος ενός μαθητή στη Φυσική είναι 12 και στη Χημεία 16, ο βαθμός του μαθήματος Φυσική-Χημεία είναι (12+16=28):2 =14.

Οι κλάδοι μαθημάτων δεν θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε έναν κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο για τον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

Παράδειγμα: αν ένας μαθητής, μετά και τις εξετάσεις του Ιουνίου, έχει στη Νεοελληνική Γλώσσα 13 και στη Νεοελληνική Γραμματεία 09, ο μέσος όρος του μαθήματος είναι (13+9):2=11, άρα περνάει και την Νεοελληνική Γραμματεία. Αν όμως ο συνδυασμός είναι (10+8):2= 09, τότε, περνάει μεν τη Νεοελληνική Γλώσσα (10), αλλά απορρίπτεται στη Νεοελληνική Γραμματεία (08), επομένως απορρίπτεται στο μάθημα. Αν, με τον τρόπο αυτό, απορρίπτεται σε λιγότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε ξαναδίνει τα μαθήματα αυτά και τους κλάδους τους τον Σεπτέμβρη (δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ξαναδίνει μόνο τη Νεοελληνική Γραμματεία). Αν απορρίπτεται σε 5 ή περισσότερα, ο μαθητής απορρίπτεται και επαναλαμβάνει την τάξη.

Εξαγωγή ετήσιου αποτελέσματος

Πότε ο μαθητής προάγεται ή απολύεται

α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α’ και Β’ ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον 10

β) Όταν υστερεί σε 1-4 μαθήματα της Β’ ομάδας [ΣΕΠ, Φυσική Αγωγή, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία, Οικιακή Οικονομία] και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες 10

γ) Όταν υστερεί σε ένα 1-4 μαθήματα της Α’ ομάδας [Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Ιστορία, Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος, Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία-Γεωλογία, Ανθρωπολογία- Υγιεινή, Βιολογία, Ξένη γλώσσα, Πληροφορική] και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α’ ομάδας, τουλάχιστον 13 ( δηλ. 12,50)

δ) Όταν υστερεί σε 1-4 των ομάδων Α’ και Β’ και ισχύουν ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

Πότε ο μαθητής παραπέμπεται

Όταν υστερεί σε 1-4 μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου

Πότε ο μαθητής απορρίπτεται

Όταν δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων

Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου

Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων των δύο ομάδων, ο οποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα και τίτλους με το τυχόν Κλασματικό του μέρος. Το κατώτατο βαθμολογικό όριο του κάθε χαρακτηρισμού ορίζεται ως εξής:

α) “Ανεπαρκώς” 01

β) “Μέτρια” 10

γ) “Καλά” 12 1/2

δ) “Πολύ καλά” 15 1/2

ε) “Άριστα” 18 1/2

Παραπεμπτικές, επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις

Παραπεμπτικές

1. Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο (γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις), σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής. Η παραπεμπτική εξέταση διεξάγεται προφορικά και γραπτά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι κατά τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται μόνο προφορικά.

2. Η παραπεμπτική εξέταση γίνεται στο σχολείο, στο οποίο φοίτησε ο μαθητής “ή σε άλλο δημόσιο γυμνάσιο εφόσον μετεγγράφηκε σ’ αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Η εξέταση διενεργείται κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα, που ανακοινώνεται στους μαθητές δύο ημέρες το αργότερο πριν από την έναρξη των εξετάσεων αυτών.

4. Μαθητής που υπόκειται σε παραπεμπτική εξέταση και δεν προσέρχεται, χωρίς επαρκή δικαιολογία, να υποστεί την εξέταση αυτήν κατά την καθορισμένη από το σχετικό πρόγραμμα ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, θεωρείται ότι έλαβε μέρος στην εξέταση αυτή και βαθμολογείται με τη μονάδα. Αν ο μαθητής δεν προσέρχεται στην ανωτέρω παραπεμπτική εξέταση από λόγους ανωτέρας βίας επαρκώς που αποδεικνύονται, διατηρεί το δικαίωμα προσέλευσης στα πλαίσια της ίδιας ή άλλης εξεταστικής περιόδου.

5. Η παραπεμπτική εξέταση των μαθητών στα μαθήματα της Β΄ Ομάδας συνίσταται σε ερωτήσεις επάνω στην εξεταζόμενη ύλη καθώς και ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές σχετικές με τα αντικείμενα, που διδάχτηκαν στην οικεία τάξη. Ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της Επιτροπής εξετάσεως αποτελεί το βαθμό ετήσιας προόδου του παραπεμπομένου μαθητή στα μαθήματα αυτά.

6. Τα μαθήματα του Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και τα μαθήματα Τεχνολογίας, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν εξετάζονται ούτε βαθμολογούνται.

7. Οι παραπεμπόμενοι μαθητές σε οποιονδήποτε κλάδο του μαθήματος πληροφορική – Τεχνολογία κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα εξετάζονται προφορικά.

8. Το σχέδιο στο μάθημα των καλλιτεχνικών εξετάζεται γραπτά.

9. Ο Διευθυντής του σχολείου και πρόεδρος της επιτροπής αποτελεί μέλος της επιτροπής και επομένως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της επιτροπής εξετάσεως αποτελεί το βαθμό ετήσιας προόδου του παραπεμπόμενου μαθητή στα μαθήματα της β` ομάδας.

Επαναληπτικές

1. Στους μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου, που δεν κρίνονται άξιοι απολύσεως ή παραπέμπονται, επιτρέπεται να προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις εξεταστικές περιόδους κάθε σχολικού έτους (Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου) – εκτός από την περίοδο Ιουνίου του έτους κατά το οποίο φοίτησαν στην τάξη αυτή – και μέχρι να αποκτήσουν τον απολυτήριο τίτλο τους χωρίς την υποχρέωση να φοιτήσουν ξανά.

2. Η επαναληπτική εξέταση γίνεται στο σχολείο όπου φοίτησαν ή και σε άλλο σχολείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, αφού προηγηθεί η κανονική διαδικασία μετεγγραφής.

3. Η επαναληπτική εξέταση διεξάγεται προφορικά και γραπτά, στην ύλη όπου εξετάζονται κατά το έτος της εξετάσεως οι μαθητές της Γ’ τάξεως του Γυμνασίου, όπου γίνεται η εξέταση.

4. Στις επαναληπτικές εξετάσεις δικαιούνται να προσέλθουν οι μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου, οι οποίοι δεν άσκησαν το δικαίωμα που έχουν να φοιτήσουν στην ίδια τάξη.

Κατατακτήριες

Κατατακτήρια εξέταση ονομάζεται η εξέταση (προαγωγική ή απολυτήρια), στην οποία υποβάλλονται μαθητές κατ’ ιδίαν διδαχθέντες ή στρατεύσιμοι και διενεργείται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες γραπτά και για τους στρατεύσιμους προφορικά και γραπτά.

Τρόπος διενέργειας εξετάσεων-βαθμολογία

1. Οι παραπεμπτικές, οι επαναληπτικές και οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται και προεδρεύεται από το διευθυντή του σχολείου και αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου των ειδικοτήτων των μαθημάτων, στα οποία πρόκειται να εξετασθούν οι μαθητές. Ο ένας από τους δύο εισηγητές κατά τις εξετάσεις, πρέπει να είναι ο διδάξας το οικείο μάθημα κατά το διδακτικό έτος που έληξε, εφόσον τούτο είναι δυνατόν .

2. Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β’ ομάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών από τους οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, υπό την προεδρία του Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.

3. Ειδικά για τα μαθήματα ξένων γλωσσών Γαλλικών, Αγγλικών και Γερμανικών, που διδάσκονται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, οι δύο εξεταστές της οικείας Επιτροπής των επαναληπτικών – συμπληρωματικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου πρέπει απαραιτήτως να έχουν την ίδια ειδικότητα και μάλιστα αυτή του εξεταζομένου συγκεκριμένου μαθήματος ξένης γλώσσας, αφού, μη υφισταμένων συγγενών ειδικοτήτων στα μαθήματα αυτά, η υπό του νόμου παρεχομένη ευχέρεια για συμμετοχή στην επιτροπή των ως άνω εξετάσεων καθηγητή συγγενούς ειδικότητας στην προκειμένη περίπτωση δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής.

4. Η προφορική εξέταση, που προηγείται της γραπτής, διενεργείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, οι οποίοι συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή. Μετά το τέλος της προφορικής εξέτασης οι δύο καθηγητές καταθέτουν, με ξεχωριστή κατάσταση, τη βαθμολογία τους στο Δ/ντή του σχολείου ο οποίος καταχωρίζει στα οικεία βιβλία το μέσο όρο των βαθμών των δύο εξεταστών. Οποιαδήποτε μεταβολή της προφορικής βαθμολογίας μετά την κατάθεσή της δεν επιτρέπεται.

5. Τα θέματα της γραπτής εξέτασης σε κάθε μάθημα καταρτίζονται με κοινή εισήγηση των δύο καθηγητών της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, μελών της εξεταστικής επιτροπής και με την έγκριση του Διευθυντή του Γυμνασίου. Τα θέματα, που δίνονται για διαπραγμάτευση γράφονται σε φύλλο χάρτου σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σχολείου και την υπογραφή του Δ/ντή του Σχολείου και υπαγορεύονται στους μαθητές. Τα τυχόν συνοδευτικά των θεμάτων κείμενα αναγράφονται στον πίνακα ή διανέμονται φωτοτυπημένα ή πολυγραφημένα στους μαθητές, οι οποίοι τα παραδίνουν στον επιτηρητή αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης.

6. Για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή κάθε γραπτής εξέτασης ευθύνονται όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και οι επιτηρητές καθηγητές, που ορίζονται από το διευθυντή του Γυμνασίου κατά την σύνταξη του προγράμματος των γραπτών εξετάσεων.

7. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αμέσως μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων, παραδίνονται από τον επιτηρητή καθηγητή στο Δ/ντή του Γυμνασίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα βαθμολόγησής τους, η οποία πραγματοποιείται απαραίτητα στο σχολείο μόνο. Κατά την ημέρα αυτή τα γραπτά βαθμολογούνται από τους εισηγητές καθηγητές της παρ. 8 του παρόντος άρθρου χωρίς να γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό του πρώτου, ο οποίος είναι καλυμμένος, και παραδίδονται στο Διευθυντή. Ο ένας από τους δύο εισηγητές κατά τις εξετάσεις, πρέπει να είναι ο διδάξας το οικείο μάθημα κατά το διδακτικό έτος που έληξε, εφόσον τούτο είναι δυνατόν.

8. Ο μέσος όρος των δύο βαθμών, με τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίμιο από τους βαθμολογητές, καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία. Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας των 2 βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μονάδες, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή, η οποία αποφαίνεται για τον οριστικό μέσο όρο του γραπτού δοκιμίου.

9. Τελικός βαθμός του εξεταζομένου μαθήματος είναι ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας.

Βαθμολόγηση μαθημάτων που έχουν κλάδους

Κατά τις παραπεμπτικές, συμπληρωματικές, επαναληπτικές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως βαθμός του κλάδου λογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης. Για κλάδο μαθήματος στον οποίο δεν προβλέπεται προφορική εξέταση, βαθμός του κλάδου είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης. Ο μέσος όρος των κλάδων μαθήματος αποτελεί το γενικό βαθμό επίδοσης στο μάθημα.

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

1. Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, μπορούν να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο σχολείο φοίτησής τους μαζί με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο. Το ύψος του παραβόλου έχει καθοριστεί σε χίλιες δραχμές (3 ευρώ).

2. Οι διευθυντές των σχολείων διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, με καλυμμένα τα στοιχεία των μαθητών και του βαθμού του καθηγητή, στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου υπάγονται, όπου και συγκροτείται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή, επιτροπή αναβαθμολόγησης αποτελούμενη από καθηγητές μα βαθμό Α΄ που υπηρετούν σε οικεία σχολεία. Στην παραπάνω επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστον δύο καθηγητές αντίστοιχης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναφούς ειδικότητας προς το μάθημα του οποίου γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται και με αναλογία δύο καθηγητών προς 200 αναβαθμολογούμενα γραπτά κατ ανώτατο όριο. Με την ίδια απόφαση ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. ορίζει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής τον εαυτό του ή έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων ή ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από 200, ορίζει ως μέλος της επιτροπής έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραμματέα της επιτροπής.

3. Κάθε δοκίμιο αναβαθμολογείται από δύο καθηγητές και καθένας αναγράφει επ’ αυτού το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί. Ο βαθμός του πρώτου αναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανές χαρτί. Το ημιάθροισμα των δύο βαθμών αποτελεί την τελική βαθμολογία του αναβαθμολογούμενου δοκιμίου. Αν μεταξύ των δύο βαθμών της προηγούμενης παραγράφου υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από 3 βαθμολογικές μονάδες, για την τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας, στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. Στους Σχολικούς αυτούς Συμβούλους καταβάλλεται αποζημίωση κατά γραπτό δοκίμιο η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών.

4. Αντίγραφο πρακτικού με την οριστική βαθμολογία των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν στέλνεται στα λύκεια ή ΤΕΣ από όπου προήλθαν τα προς αναβαθμόλογηση γραπτά, ο Σύλλογος των οποίων προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή.

5. Σε περίπτωση που Διευθυντής διαπιστώνει κακή βαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων μαθητών του σχολείου του, μπορεί μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, να ζητήσει με αιτιολογημένο έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο του, την αναβαθμολόγησή τους, οπότε η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται οριστικά και για την τελική βαθμολογία και αυτών των γραπτών δοκιμίων.

Παραπεμπτικών, επαναληπτικών ή συμπληρωματικών εξετάσεων

1. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων σχολείων Δ.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικες, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζονται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες διαβιβάζονται υπηρεσιακά τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια, όπου κάθε δοκίμιο αναβαθμολογείται από επιτροπή την οποία απαρτίζουν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι οικείας ειδικότητας και οι οποίοι αποφαίνονται οριστικά για την τελική βαθμολογία των δοκιμίων.

2. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ.Ε. και πρόεδρός της ορίζεται ο σχολικός σύμβουλος που έχει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία στο δημόσιο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από 200 ορίζεται γραμματέας της επιτροπής όπως προβλέπεται από το εδάφ. 2 της παρ. 1 αυτού του άρθρου». Σε περίπτωση που στις παραπάνω Διευθύνσεις δεν υπηρετούν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι της αυτής ειδικότητας ως δεύτερο μέλος της παραπάνω επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. καθηγητής της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Α΄ .

3. Μετά την αναβαθμολόγηση τα γραπτά δοκίμια επιστρέφονται στο σχολείο προέλευσης μαζί με αντίγραφο πρακτικού αναβαθμολόγησης και ο Σύλλογος του σχολείου προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικειο καθηγητή.

4. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών των παραπάνω επιτροπών.

Μαθητών φοιτούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Για την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθητών, που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τις επιτροπές αναβαθμολόγησης συγκροτεί με απόφασή του ο οικείος Σύμβουλος ΔΕ.

Αν μεταξύ των βαθμών των δύο αναβαθμολογητών υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από 3 βαθμολογικές μονάδες, για την τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. Η αποζημίωση των μελών των παραπάνω επιτροπών θα είναι όμοια με εκείνη των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών, που φοιτούν σε σχολεία της ημεδαπής. Η εκκαθάριση θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 19 160.

Μαθητών που εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά

Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθηκαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Διευθυντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσμάτων

Μαθητών Ιδιωτικών Σχολείων

Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και παραπεμπτικών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών καθώς και τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών Γυμνασίων υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες

Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των μαθημάτων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymzogr/?p=839

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων