Μαΐ 23 2017

Άρθρα του/της 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής σχολικού έτους 2017-2018

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, προσκαλεί κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ως υποψηφίους/ες υποτρόφουςγια την εισαγωγή και εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται σε τριάντα (30).
Κάθε υποτροφία ορίζεται για ένα έτος, ενώ η ανανέωσή της εξαρτάται από την πρόοδο και τη διαγωγή του/της υποτρόφου.
Η υποτροφία δεν αφορά σε παροχή χρημάτων, αλλά αθροιστικά, σε δωρεάν εκπαίδευση, σίτιση, διαμονή (μόνον οι άρρενες), διδακτικά βιβλία, γραφική ύλη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Η διαμονή των μαθητών στο Οικοτροφείο δεν είναι υποχρεωτική, υπό τις εξής συντρέχουσες δύο προϋποθέσεις:
α) οι γονείς ή κηδεμόνες των υποτρόφων να είναι κάτοικοι ή να διαμένουν εντός της Περιφέρειας Αττικής (ήτοι, Αθήνα, Πειραιά, Προάστεια κλπ),
β) οι γονείς ή κηδεμόνες των υποτρόφων να δηλώσουν εγγράφως, αφενός ότι δεν επιθυμούν το τέκνο τους ή ο κηδεμονευόμενος μαθητής να διαμένει στη Σχολή, αφετέρου ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη μεταφοράς του μαθητή από και προς τη Σχολή, σύμφωνα με το πρόγραμμα της.
Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του σχολείου και κατά τις απογευματινές ώρες.
Οι οικότροφοι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν επακριβώς και απαρέγκλιτα τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οικοτροφείου της Σχολής.
Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για αξιολόγηση γίνονται χριστιανοί ορθόδοξοι, ελληνικής ιθαγενείας, που δεν υπερβαίνουν το 20ο έτος της ηλικίας, κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Γυμνασίου (δημόσιου, ιδιωτικού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής). Δεν μπορούν να εισαχθούν ως εσωτερικοί οικότροφοι μαθητές υποψήφιοι μεγαλύτεροι του 18ου έτους.
Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να υποβάλλουν μαθητές και μαθήτριες (δια του γονέα ή κηδεμόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι), από 24 Απριλίου 2017 έως και 23 Ιουνίου 2017, ώρα 14:30, κατά τις ώρες 9.00-14.30, στη Γραμματεία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. (οδός Ριζάρη 1, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233), συνοδευόμενες από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου,
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
γ) Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη,
δ) Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
ε) Ατομικό Δελτίο Υγείας εφόσον γίνει δεκτός/τή προς φοίτηση, έως και την έναρξη του σχολικού έτους.
στ) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου (δια του γονέα ή κηδεμόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι)
Η αξιολόγηση-επιλογή των αιτούντων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Διδακτηρίων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στο Χαλάνδρι, την 26η Ιουνί-ου 2017 ημέρα Δευτέρα (γραπτή εξέταση) και την 27η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη (συνέντευξη), ενώπιον Επιτροπής.
Η αξιολόγηση-επιλογή βασίζεται:
1) Στη γραπτή εξέταση της 26ης Ιουνίου στα γνωστικά αντικείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας, Θρησκευτικών, Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά και Φυσική) της δι-δαχθείσας ύλης της Γ΄ Γυμνασίου, όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παι-δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
2)Στη βαθμολογία του απολυτηρίου της Γ΄ Γυμνασίου και
3)Στη συνέντευξη της αποτίμησης της προσωπικότητας του/της υποψηφίου/ας, της 27ης Ιουνίου.
Η τελική απόφαση επιλογής των υποψηφίων λαμβάνεται από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης της προαναφερ-θείσας Επιτροπής, κατά φθίνουσα βαθμολογική κλίμακα, με βάση τη μοριοδότηση των παραμέτρων της αξιολόγησης και την ισοδύναμη εκπροσώπηση των δύο φύλων.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση