Το Σχολείο μας

4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015- 2016
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2106002928, FAX: 2106000479

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες

Ευχόμαστε η νέα σχολική χρονιά να είναι αποδοτική, ήρεμη και γεμάτη υγεία.

Η σημερινή επιστολή αφορά σε θέματα που απαιτούν άμεση συνεργασία μεταξύ υμών και του σχολείου.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημερωτική επιστολή σχετικά με τη φοίτηση (απουσίες, επίδοση) και τη συμπεριφορά των μαθητών.

1. Παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12773/Δ2/23.1.2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. το μάθημα των Θρη-σκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επι-καλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλι-κος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επι-καλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύ-ματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται υποχρεω-τικά το μάθημα στο οποίο θα απασχολούνται οι απαλλασσόμενοι μαθητές.
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστι-κής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

2. Παράλληλη στήριξη
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή παράλληλης στήριξης μπορούν να υ-ποβληθούν στο σχολείο φοίτησης από τον κηδεμόνα του μαθητή στο διάστημα από την ημερομη-νία εγγραφής μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2015. Οι κηδεμόνες των μαθητών για τους οποίους προβλέπεται η παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση, θετι-κή ή αρνητική.

3. Συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Οι κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης παραλαμβάνουν από το σχολείο το έντυπο «ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ» (σε εφαρμογή του ν. 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2 και της υπ’ αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-04-2014 / ΦΕΚ 1296 Β’/2014) εις διπλούν, το οποίο οφείλουν να επιστρέ-ψουν συμπληρωμένο από γιατρό μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου τρέχοντος σχολικού έτους. Σε αντί-θετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θα συμμετέχει στο μάθημα και θα χρεώνεται τις αντίστοιχες α-πουσίες.

4. Υπαγωγή στη διαδικασία Φ.Α.
Οι κηδεμόνες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίσουν εγκαί-ρως στο σχολείο την προβλεπόμενη γνωμάτευση από εγκεκριμένο δημόσιο ΚΕΔΔΥ, προκειμένου οι μαθητές να επωφεληθούν από τις σχετικές πρόνοιες του νόμου.

5. Εγγραφές – Μετεγγραφές
– Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής για το σχολικό έτος 2015-2016, οι κη-δεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γεννήσεως και να ελέγξουν για τυχόν αλ-λαγές στα προσωπικά στοιχεία του παιδιού τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, κλπ), που αναγράφονται στο ατομικό δελτίο του μαθητή («ΚΑΡΤΕΛΑ») που τηρείται στο σχολείο.
– Η καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής σε άλλο σχολείο είναι η 31η Μαρτίου 2016.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Καγκελάρη Ασπασία

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ. : 2106002928 – 2106000479 (FAX)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

  1. Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών της Α΄ τάξης του Σχολείου μας, να προσέλθουν έγκαιρα στο Σχολείο μας (από 1/9/2015 και ώρες 08.30 – 14.00)  για να εγγράψουν τα παιδιά τους και να γίνει η καταχώρηση των στοιχείων τους στα Ατομικά Δελτία των μαθητών.
  2. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Ατομικό Δελτίο ενός μαθητή κατά την πρώτη εγγραφή του στο Σχολείο και κατά τη διάρκεια φοίτησής του σ’ αυτό είναι:

 

  • Επώνυμο, Όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επάγγελμα πατέρα και μητέρας, χρονολογία γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότητα που είναι γραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου (για τα αγόρια) ή δημοτολογίου (για τα κορίτσια),

Στοιχεία κηδεμόνα (: Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, Διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, τηλέφωνα). Πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρηθεί τηλέφωνο, σταθερό και κινητό.

  • Προκειμένου τα στοιχεία να καταχωρηθούν σωστά πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Γεννήσεως του μαθητή.
  1. Κηδεμόνας ανήλικου μαθητή είναι ο πατέρας ή η μητέρα του και, όταν αυτοί αδυνατούν, κηδεμόνας του μαθητή ορίζεται από αυτούς με εξουσιοδότηση ενήλικο μέλος της οικογένειας.
  2. Ο κηδεμόνας του μαθητή ελέγχει και υπογράφει στο Α.Δ. του μαθητή μετά την καταχώρηση των στοιχείων.
  3. Ο κηδεμόνας του μαθητή συμπληρώνει και υπογράφει υπεύθυνη δήλωση επιλογής Β΄ Ξένης Γλώσσας για την Α΄ Γυμνασίου. Υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή αυτή δεν αλλάζει για τις επόμενες σχολικές χρονιές.
  4. Ο κηδεμόνας μαθητή της Α΄ τάξης παραλαμβάνει πιστοποιητικό υγείας εις διπλούν, με την υποχρέωση να το προσκομίσει στο Σχολείο, συμπληρωμένο από γιατρό, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
  5. Παρακαλούνται, επίσης,  οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Σχολείου μας, εφόσον έχει επέλθει αλλαγή στα στοιχεία των παιδιών τους (αλλαγή Δήμου, Διεύθυνσης κατοικίας, τηλεφώνου), να προσέλθουν έγκαιρα στο Σχολείο και, με αίτησή τους, να γίνει η αλλαγή και στα ατομικά Δελτία των μαθητών.
  6. Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς στις 11/9/2015  το Σχολείο μας θα σας ενημερώσει με επιστολή του για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του.

 

                                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                             Καγκελάρη Ασπασία

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας! 

 

 Η Διευθύντρια, οι καθηγητές και οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής σας καλωσορίζουν στην Ιστοσελίδα  του Σχολείου.

Στόχος μας είναι μέσα από την Ιστοσελίδα μας να σας ενημερώσουμε για τη ζωή στο σχολείο μας , τη λειτουργία και οργάνωσή του, καθώς και για τις δραστηριότητες των μαθητών.

Η επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους μέσα στη σχολική κοινότητα θεωρούμε  ότι θα υπηρετήσει τους στόχους της μάθησης και της διαπαιδαγώγησης των μαθητών μας. 

DSC00080

 

 

 

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων