ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025

εγγραφεσ

Οι εγγραφές των Νηπίων για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 1-20/3/2024.

Φέτος εγγράφονται τα Νήπια, γεννηθέντα το 2020. Τα Προνήπια που κατά τη σχολ. χρονιά 2024-2025 θα φοιτήσουν ως Νήπια, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109).

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας proti-eggrafi.services.gov.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως 20 Μαρτίου 2024.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331081794 και ώρες 12:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ,  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: “ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ”.

24829 24834 248311 IMG 20231023 1106582 IMG 20231101 102558 IMG 20231113 1213113 IMG 20231120 1107024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024          

 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ   

Το υπουργείο παιδείας με το έγγραφο του (Φ.6/15035/Δ1/09-02-2023) ενημερώνει για τις αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 ..

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  –  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Χρήση κωδικών: είσοδό  στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη· Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  με τους κωδικούς (taxisnet).

— Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής    (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)

και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

–  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα :

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

-Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, πατήστε εδώ : ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

-Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αίτηση εγγραφής

.Υπεύθυνη δήλωση αίτησης συναίνεσης έτερου κηδεμόνα για εγγραφή.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

2.Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  1. 3Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης).

 

 

Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

   

Η εγγραφή στο ολοήμερο τμήμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

 Ώρα αποχώρησης ολοήμερου τμήματος:16:00 ΄

Ώρα αποχώρησης αναβαθμισμένου ολοήμερου τμήματος :17:30 ΄

Άλλες ώρες αποχώρησης δεν υπάρχουν στο ολοήμερο .

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες :Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/τρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

– Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/ προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

.  Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

-Για πληροφορίες  και για την προσκόμιση δικαιολογητικών επικοινωνείτε στο τηλέφωνο  του σχολείου  2331081794 για να κλείσετε ραντεβού διότι επιβάλλεται η  τήρηση των  απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Ώρες επικοινωνίας και προσέλευσης στο χώρο του σχολείου 12:00π.μ.-

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΒΟΥΤΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ