"1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ""ΠΑΡΙΣΙΔΕΙΟ"""

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  2024-25

Αγαπητοί  γονείς,  οι  αιτήσεις  εγγραφών  στο  νηπιαγωγείο για το σχολ. έτος 2024-2025 θα γίνονται ηλεκτρονικά. Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν  χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα δικαιολογητικά  μπορείτε να τα φέρετε στο νηπιαγωγείο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  :   2254022090   και  6974135543

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:    ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13:15-13:45

Λαμβάνοντας υπόψη  την  παρ. 4  του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021(Α25)   οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας  για  το σχολικό έτος 2024-2025 θα  πραγματοποιηθούν από 1 έως 20   Μαρτίου 2024 .Εγγραφές  μετά  τις  20  Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται έγκριση του/της Διευθυντή/τριας  Πρωτ/θμιας Εκπ/σης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2021(Α΄109).

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει  το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 204-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες  που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α 133).  Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία  εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές γεννημένοι/ες  το 2019 και το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) ΚΥΑ, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

 

  • Σε όλους τους δήμους της χώρας, ο Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις, για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου.

 

  • Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109).

 

  • Ο Προϊστάμενος/νη του Νηπιαγωγείου ελέγχει καθημερινά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν και αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους ενδιαφερόμενους/νες για την αποδοχή ή μη της αίτησής τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους η αίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα το συντομότερο δυνατό και σίγουρα πριν τις 20  Μαρτίου. Γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την αίτηση. Μόνο το Ατομικό Δελτίο Υγείας μπορείτε να το προσκομίσετε μέχρι το  Σεπτέμβριο.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) Το  ΑΔΥΜ μπορείτε να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο.

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται  από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες  προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα  σχολική μονάδα.

 

  • ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΔΕΚΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. Πρωτ.Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-09-2020 σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ
  • Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. H αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Για οποιαδήποτε απορία είμαι στη διάθεσή σας.

 

Η προϊσταμένη

του 1ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Λήμνου Παρισίδειο

 

Κουκουλίθρα  Βαρβάρα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ

Παρισίδειο 1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας : Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Παύλου Μελά- Φιλίππου- Πύρρου(μονοί αριθμοί)- Παύλου Κουντουριώτη (Ρωμέικος Γυαλός) – περιοχή Κάστρου – Παλαιό λιμάνι – Μοσχίδου – Αθηνάς – Αγίου Νικολάου (από Δήμητρας προς αγορά)– Καρατζά – Ν. Καραββία –.Λεωφ. Δημοκρατίας – Μακεδονίας- Μητροπόλεως 25 (Σούμπρα)

 

Στο 2ο Νηπιαγωγείο Μύρινας : Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Μοσχίδου – Δαρδανελλίων – Πόντου – Εμ. Ρακκάκη ––Μιλήτου – Ορλώφ – Ιπποκράτους (έως Ορλώφ) – Ασκληπιού – Επαρχιακή Οδός Μύρινας – Πλατύ (αριστερά έως οικία Παναγιώτη Γιαμαρέλου και δεξιά έως οικία Ιωάννη Γιαμαρέλου – Παρισίδη – Αλεξ. Υψηλάντου – Εργατικές Κατοικίες – Θέμιδος –– Ν. Μάδυτος – Ποσειδώνος.

 

Στο Μποβολέτειο 3ο Νηπιαγωγείο Μύρινας εγγράφονται οι μαθητές που κατοικούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Σωκράτους –Μακεδονίας–Παύλου Μελά – Φιλίππου- Πύρρου(ζυγοί αριθμοί)– Π. Κουντουριώτη – Ρηχά Νερά, τις περιοχές Ανδρώνι κι Αμυγδαλιές, την Επαρχιακή οδό Μύρινας – Κορνού , τα ΣΟΕΠΟΠ Ταξιαρχίας, τον Κορνό και τα ΣΟΜΥ Κορνού (Στρατόπεδο Δημητριάδη)

 

Στο 4ο Νηπιαγωγείο Μύρινας, η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λεωφόρος Δημοκρατίας έως Σωκράτους – Λεωφ. Δημοκρατίας έως Ιερού Λόχου– Αγ. Νικολάου έως Δήμητρας – Ναυμ. Έλλης – Φρύνης – Γαροφαλλίδη έως Καρατζά –Χρυσής –Περσέως – περιοχή Νοσοκομείου(Γήπεδο 5χ5) έως την Σωκράτους – Ιπποκράτους έως Ορλώφ – Εφέσσου.

Το Θέατρο πάει σχολείο!!!

Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την πολύ ωραία θεατρική παράσταση “Η πόλη των χαμένων Ρομπότ” των Φώτη Δούσου και Αλέξανδρου Ράπτη, στον χώρο του σχολείου μας. Μικροί και μεγάλοι το διασκεδάσαμε, ενώ παράλληλα το θεατρικό έργο πέρασε πολύ σημαντικά μηνύματα.

20240125 110726 1           1708903067548

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τα χεράκια των παιδιών!

χριστουγεννιατικες κατασκευές

Κάρτα με ευχές και ένα όμορφο στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δέντρο!

χριστουγεννιατικες κατασκευές1

Θόλος με χριστουγεννιάτικο δεντράκι

χιονάνθρωποι

Οι υπέροχοι χιονάνθρωποι!

Μια ιδέα από το πώς περάσαμε στο υπέροχο Χριστουγεννιάτικο Bazaar!!!

Τα χειροποίητα στολίδια και δώρα του Bazaar, που έγιναν ανάρπαστα!

bazzar1 bazzar4

Υπέροχες ξύλινες Χριστουγεννιάτικες κατασκευές!

Πέτα το κρικάκι στο κέρατου του Ρούντολφ!

Πέτα το μπαλάκι στο δέντρο!

Η γωνιά του Άη Βασίλη!

η ομάδα

Μαμάδες-Νηπιαγωγοί-παιδιά, η καλύτερη ομάδα!

1708901865577

Άη Βασίλη ήμασταν καλά κορίτσια- Το προσωπικό του Νηπιαγωγείου μας

28η Οκτωβρίου 1940

Τα φανταράκια μας

Ομαδική εργασία- παρέλαση των μαθητών

Φωτογραφικό υλικό της εποχής

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ- Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ “ΜΑΝΤΡΑ”

Ο κύριος Χρήστος Κολλερός και εγγονός του, μας διηγούνται ιστορίες από την ζωή στην μάντρα και από την απελευθέρωση της Λήμνου.

κατασκευές για την επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου

λημνος

Ανοίγω τα φτερά μου και πετώ από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων,  τα νήπια του 1ου Νηπιαγωγείου Μύρινας επισκέφτηκαν   τους μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου Δημοτικού σχολείου, είπαν τα κάλαντα και τους χάρισαν μια χριστουγεννιάτικη κατασκευή. Η δράση είναι μέρος των δράσεων της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, με στόχο να επιτευχθεί η ομαλή και φυσική μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις με αυτό τον σκοπό κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

IMG 175f0b453312a71acdeeb57d2e561e55 V      IMG 344c2c6c945f867f4dbe21977f029862 V

 

 

Το εργαστήρι του Άη Βασίλη στο νηπιαγωγείο μας!!!

Το κείμενο της παραγράφου σας 20231127 185506 0000 4

50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

“ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ”

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ

“ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ”

 

ΤΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

“ΤΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΜΑΣ”

Σελίδα 1 από 2

Υποστηριζόμενο από blogs.sch.gr & Θέμα βασισμένο στο Lovecraft από τον Anders Norén

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση