1 – Γυμνασιο Αργους

ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση σχολικού κυλικείου)

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 28/03/2014

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Άργους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής

στις 2 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται:

 • Στο Σχολείο      τηλ. 2751067580        FAX:2751069589  
 • ή στη Σχολική Επιτροπή στο     τηλ.  2751360721

απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν τη προκήρυξη του διαγωνισμού, το έντυπο της αίτησης, την ισχύουσα νομοθεσία και πληροφορίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σχολείου και υπηρεσιών αντίστοιχα.

Άργος 28 / 03 / 2014
Ο Πρόεδρος  της Σ.Ε.
Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Εδώ: 
1. Η  Προκήρυξη  -    ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΕΘΜ-ΡΑ4
.
2. Η  έντυπη αίτηση.
.
3. Η ισχύουσα νομοθεσία περί Σχολικών Κυλικείων.  (64321/Δ4/16 -05 -2008).
 
4. Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων    —     ΦΕΚ  2135/2013
 
 

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Το τέλος των Windows XP.

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 09/04/2014

 Το τέλος των Windows XP, τι σημαίνει αυτό για σένα 

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 09/04/2014

χωρίς τίτλο

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 02/04/2014

Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

Η νέα ρύθμιση πέραν των προαναφερόμενων οφελών, στοχεύει και στη διαμόρφωση ουσιαστικής και φιλικής σχέσης με τον πολίτη, καθόσον το Κράτος αποδεικνύει εμπράκτως ότι τον εμπιστεύεται αφού πλέον τον καλεί να επιβεβαιώσει ο ίδιος την αξιοπιστία του, με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά του κατά τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση και ως «υπεύθυνος πολίτης» να έχει θετικό ρόλο στη διοικητική δράση που τον αφορά.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι υπηρεσίες και οι φορείς, στους οποίους υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί . Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Εφιστάται η προσοχή στους υπόχρεους φορείς ότι με την πάροδο τριών μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, καταργείται η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ακόμα και για τις διαδικασίες εκείνες που τούτο προβλεπόταν ρητά από την κείμενη νομοθεσία.
Η απαίτηση αυτή μπορεί να διατηρηθεί μόνο για εξαιρετικούς λόγους με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Παρακολούθηση θεαμάτων!

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 28/03/2014

Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου

.

Σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου, σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην απόφαση επιλογής θεάματος, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατάλογος θεαμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για παραστάσεις θεάτρου/ κουκλοθεάτρου – θεάτρου σκιών και ανευρίσκεται με την επιλογή του σχετικού εικονιδίου (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 2013-2014) που υπάρχει στο αριστερό τμήμα της αρχικής σελίδας της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ.ΠΑΙ.Θ.   www.e-yliko.gr

 

 

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Θερινή ώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 27/03/2014

 

n_time

Αλλάζει η ώρα από την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 , οπότε θα αρχίσει να ισχύει η θερινή ώρα.

Έτσι, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04:00. Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, οπότε επανέρχεται η χειμερινή ώρα.

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 26/03/2014

.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

.

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 25/03/2014

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Παράταση ισχύος Βιβλιαρίων ΟΠΑΔ

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 21/03/2014

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου αποφασίζει την παράταση της ισχύος των βιβλιαρίων των εν ενεργεία, συνταξιούχων και μελών αυτών ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, που φέρουν τη θεώρηση του έτους 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Όσοι δικαιούχοι ασφάλισης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ δεν έχουν πραγματοποιήσει την Απογραφή-Θεώρηση κατά το έτος 2013, οφείλουν να προσέλθουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

πηγή: ΟΠΑΔ

 

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

.

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 21/03/2014

123

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Άδειες.

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 20/03/2014

 

Άδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή word εδώ και σε μορφή pdf εδώ

 

 

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Επιτέλους Άνοιξη!

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 20/03/2014

Από τις 18:57 ώρα Ελλάδας μπαίνει επίσημα η Άνοιξη στην Ελλάδα, ενώ οι περιοχές του νοτίου  ημισφαιρίου θα έχουν φθινόπωρο.

Η αρχή της Άνοιξης γίνεται με την εαρινή ισημερία, όταν η μέρα είναι ίση με τη νύχτα.

Παρόλο που θεωρούμε τον Μάρτιο πρώτο μήνα της Άνοιξης, δεν υπάρχει σταθερή ημερομηνία εκκίνησης και οι εποχές του έτους, δεν έχουν ίδια διάρκεια.

 

 

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 19/03/2014

111

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Συγγραφέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ στις 14/03/2014

Τρίτη,  18 Μαρτίου  2014  ώρα  13:00

 

Παράδοση Βαθμολογίας 2ου Διδακτικού Τριμήνου!

Έλεγχος  Προόδου Μαθητή.

images1

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Σχολικό Κυλικείο.

Συγγραφέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ στις 05/03/2014

Ανακοίνωση προς τους γονείς.

Από την Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014 το κυλικείο του σχολείου δεν λειτουργεί.  

 • Κατόπιν αυτού οι μαθητές μας  και εφόσον οι γονείς το επιθυμούν, μπορούν να έχουν μαζί τους  τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν στο σχολικό χώρο με δική τους ευθύνη π.χ. τοστ, σάντουιτς , φιάλη με νερό 0.5 λιτ, χυμό 0.25 λιτ  κ.λ.π.
 • Η κατανάλωση των ανωτέρω επιτρέπεται μόνο στα διαλείμματα.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του σχολικού κυλικείου,  έχει η Σχολική Επιτροπή του Δήμου – Ν.Π.Δ.Δ.  και η μίσθωσή του γίνεται με διαγωνισμό.

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

Πιστοποίηση της Γνώσης Ξένων Γλωσσών – διεξαγωγή εξετάσεων ΚΠΓ Μαΐου 2014

Συγγραφέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ στις 05/03/2014

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2014 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής  και Ισπανικής για τα επίπεδα :

α)  Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ)  Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (στ) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).
 2. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/2008, άρθρο 3 παρ.1 (ΦΕΚ 218Β) Υπουργική Απόφαση «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Tην εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις 10 και 11 Μαΐου 2014.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2014 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής  και Ισπανικής.  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαΐου 2014 για τα επίπεδα:

α)  Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ)  Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 4 Μαρτίου 2014 έως και 14 Μαρτίου 2014.

 1. Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιευμένο στο Χωρίς κατηγορία | Σχόλια κλειστά

ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΤΕ ΜΑΡΤΗ;

Συγγραφέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ στις 03/03/2014

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΤΗ

Από τη 1η ως τις 31 του Μάρτη, συνηθίζεται να φοριέται στον καρπό του χεριού ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον «Μάρτη». Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο «Μάρτης» φοριέται κυρίως από τα παιδιά για να προστατεύει τα πρόσωπά του από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν.

Ο «Μάρτης» είναι ένα παμπάλαιο έθιμο εξαπλωμένο σε όλα τα βαλκάνια, λόγω της υιοθέτησής του από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι και το διατήρησαν. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, επειδή οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων συνήθιζαν να δένουν μια κλωστή, την «Κρόκη», στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι.τιάχνεται την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου και φοριέται είτε σαν δαχτυλίδι στα δάχτυλα, είτε στον καρπό του χεριού σαν βραχιόλι. 

Η πιο διαδεδομένη όμως αντίληψη φέρει το «Μάρτη» να φοριέται μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα χελιδόνια. Τότε έβγαζαν το Μάρτη και τον αφήναν σε κλαδιά για να τον πάρουν τα πουλιά και να το χρησιμοποιήσουν στην κατασκευή της φωλιάς τους.

Δημοσιευμένο στο Μαθητές | Σχόλια κλειστά

Υπ. Παιδείας.

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 23/02/2014

20 στρατηγικούς στόχους για το 2014 έθεσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση

κλικ    ΕΔΩ  [PDF]==>     ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-20Ε - diavgeia.gr

Δημοσιευμένο στο Γονείς, Εκπαιδευτικοί | Σχόλια κλειστά

AlfaVita – Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο

Συγγραφέας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ) στις 23/02/2014

.

 Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις στην Α Λυκείου 

Δημοσιευμένο στο Γονείς | Σχόλια κλειστά

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Συγγραφέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ στις 22/02/2014

Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ.

1ο μάθημα:

 • για ΠΕ 70 Δασκάλους,   την Δευτέρα   24 Φεβρουαρίου 2014 ώρα  18:30
 • για ΠΕ 60 Νηπιαγωγούς, την  Τρίτη,   25 Φεβρουαρίου 2014 ώρα  18:30

Να παρακολουθείτε τακτικά το e-mail σας.

Δημοσιευμένο στο Εκπαιδευτικοί | Σχόλια κλειστά