ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

ΘΕΜΑ: Εγγραφές νηπίων/προνηπίων στο 14ο Νηπιαγωγείο για το

σχολικό έτος 2022 – 2023.

ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.6/18466/Δ1/18-2-2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, για τη σχολική χρονιά 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπια-γωγεία για το σχολικό έτος 2022 – 2023 μαθητές γεννημένοι το 2017 και 2018.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίουο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1.Είσοδο στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση της κατοι-κίας του.

2.Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

3.Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του με-ρίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμέ-να σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδε-μόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοι-κίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμε-νη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρό-γραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την

ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλε-κτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστα-τικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής

η) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

θ) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνε-ται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ι) Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α. Εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής:

Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο,και για οτιδήποτε άλλο θα προσέρχεστε κατόπιν συνεννόησης με την προισταμένη του Νηπιαγωγείου.Οι ώρες που θα μπορείτε να προσέρχεστε είναι από τις 1.15 μμ έως 14.00μμ.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Πολυξένη Πούλου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022-23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Καλημέρα.Χρόνια πολλά και καλά.Ο καινουριος χρόνος να φέρει υγεία, χαρά και ότι επιθυμείτε για εσάς και τις οικογένειές σας.
Σας προωθώ το ΦΕΚ που στάλθηκε από το ΥΠΑΙΘ για την λειτουργία των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα 10/01/2022.Ιδιαίτερα η σελίδα 3,4 αναφέρεται στην υποχρεωτική διενέργεια και δήλωσή δύο self test κάθε εβδομάδα με έλεγχο από την σχολική μονάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή ,όπως και πριν ,με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Ιανουαρίου 2022, όπου ο υποχρεωτικός
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης θα διενεργηθεί τρεις φορές και ο έλεγχος από τις σχολικές μονάδες θα γίνει την Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή
14/1/2022.Μπορείτε να προμηθευτείτε τα πέντε self-test που απαιτούνται για τις δύο πρώτες εβδομάδες από τα φαρμακεία. .Να είστε καλά

ΦΕΚ 7_22_ΤΡΟΠ ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2)

Καλωσήρθατε

Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε νέα, ανακοινώσεις και πληροφορίες για το σχολείο μας.
Επισκεφτείτε τις διάφορες σελίδες μας για να μάθετε περισσότερα.

Εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν το σχολείο μας, την προσβασιμότητα στο σχολείο μας, τον κανονισμό λειτουργίας, τα νέα του σχολείου μας και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧ .ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-22

Καλημέρα ! Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αυλή του σχολείου μας ο αγιασμός.Καλή σχολική χρονιά σε όλους με υγεία και δημιουργία.

Παρακάτω υπάρχει η επιστολή της διευθύντριας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Νομού Πιερίας καθώς και  κάποιες οδηγίες για την λειτουργία του νηπιαγωγείου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΔΙΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ (1)

 

 

φυλλαδιο οδηγιών

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ο αγιασμός θα γίνει την Δευτέρα 13-09-2021 και ώρα 8.30 στην αυλή του σχολείου. Δεν επιτρέπεται λόγω των έκτακτων μέτρων η είσοδος των γονέων στην αυλή για αυτό καλό θα είναι να είναι τα παιδιά μαζί σας. Με τη λήξη του αγιασμού θα βρεθούμε στην είσοδο του νηπιαγωγείου για να δοθούν οι πρώτες πληροφορίες.

Επίσης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘ:
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου ως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.
Υπενθυμίζεται ότι:
το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9
– ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ

Καλημέρα.Πλησιάζει η μέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία.Παρακάτω υπάρχουν από το ΦΕΚ    με τα έκτακτα μέτρα  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοΪου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, οι σελίδες που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ -ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Γειά σας παιδιά!

Συνεχίσαμε και αυτές τις ημέρες με το Πάσχα ,τα ήθη και τα έθιμα,το Σάββατο του Λαζάρου ,την Κυριακή των Βαϊων .Παίξαμε παιχνίδια γλωσσικά ,με μαθηματικά .βρήκαμε γρίφους,θησαυρούς,χορέψαμε και κάναμε και Πασχαλιάτικες κατασκευές.

 

τα λαζαράκια και οι λαζαρίνες

τα κάλαντα του Λαζάρου

Κάποιες κατασκευές

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ

 

ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ

 

ΑΥΓΟ ΜΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

 

Μπορούμε να βάψουμε αυγό με κομμάτια χαρτοπετσέτας και ασπράδι αυγού για κόλλα

 

 

με ζωγραφισμένες λωρίδες χαρτιού

 

φύλλα εργασίας να απασχοληθούμε στις διακοπές μας

 

 

 

 

ένα ωραίο παραμύθι

https://www.youtube.com/watch?v=ugt9y71buqQ

 

 

ας παίξουμε και λίγο

Δείτε στο www.jigsawplanet.com

 

Δείτε στο www.jigsawplanet.com

 

Δείτε στο www.jigsawplanet.com

 

Δείτε στο www.jigsawplanet.com

 


Δείτε στο LearningApps.org

 


Δείτε στο LearningApps.org

 


Δείτε στο LearningApps.org

 


Δείτε στο LearningApps.org

 

 

Εχθές κόψαμε το έκτο ποδαράκι της κυρά Σαρακοστής.Να μην ξεχάσουμε να κόψουμε το τελευταίο το Μεγάλο Σάββατο

Να περάσετε καλά τις διακοπές του Πάσχα.

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ.!

Περνάει ο καιρός ,είμαστε στα μέσα της Ανοιξης και στα μέσα του Απρίλη.

Πλησιάζουμε στο Πάσχα .Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πρίν τις διακοπές.


Το Πάσχα είναι η σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή της Χριστιανοσύνης.
Τιμάται η ανάμνηση της ένδοξης Ανάστασης του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

 

Έτσι οι χριστιανοί, γιορτάζουν τη σταύρωση και ανάσταση του Χριστού και το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Το Πάσχα διαρκεί δύο εβδομάδες: από την Κυριακή των Βαΐων (συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα) ως την Κυριακή του Θωμά.
Η πρώτη εβδομάδα ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών, αρχίζει με την Κυριακή των Βαΐων και λήγει το Μεγάλο Σάββατο.
Η δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα ονομάζεται Εβδομάδα του Πάσχα ή Λαμπροβδομάδα ή Λαμπρή και αρχίζει με την Κυριακή του Πάσχα. Όλες οι ήμερες που ακολουθούν θεωρούνται ημέρες χαράς.

Αυτές τις μέρες μιλήσαμε για τα θαύματα του Χριστού και τα Αγια πάθη
Κάναμε και όμορφες κατασκευές.Σας δίνω το πατρόν όσοι δεν είσασταν στην παρέα μας να τα κάνετε στο σπίτι

Και φύλλα εργασίας πασχαλιάτικα

 

 

 

Να παίξουμε

https://learningapps.org/19276820

 

https://learningapps.org/10764619

https://learningapps.org/19224064